Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Левiт Вiктор Вiкторович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

17.04.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українська керамiчна група"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

84100, Донецька обл. м.Сло'вянськ, вул.Свободи, буд.5

4. Код за ЄДРПОУ

22042269

5. Міжміський код та телефон, факс

(0626)668820 (0626)668821

6. Електронна поштова адреса

kovaleva@clays.com.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2014

(дата)

2. Повідомлення

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.uaceramica.prat.ua

в мережі Інтернет

18.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)