Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.04.2014

припинено повноваження

Генеральний директор

Левiт Вiктор Вiкторович

ВА 606943
05.02.1997 Слов'янським МВ УМВС України

20.3342

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 17 квiтня 2014 р. протоколом № 1 вiд 17 квiтня 2014 р. на пiдставi необхiдностi виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн прийняте рiшення про:
- припинення повноважень одноособового виконавчого органу – Генерального директора п. Левiта Вiктора Вiкторовича у зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень (паспорт ВА 606943 05.02.1997 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
), громадянин України, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 3 (три) роки, частка у статутному капiталi – 20,3342%,
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв: Генеральний директор ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ», консультант.
Iнформацiя щодо строку, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2014

обрано

Генеральний директор

Левiт Вiктор Вiкторович

ВА 606943
05.02.1997 Слов'янським МВ УМВС України

20.3342

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 17 квiтня 2014 р. протоколом № 1 вiд 17 квiтня 2014 р. на пiдставi необхiдностi виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн прийняте рiшення про: обрання Генеральним директором Товариства п. Левiта Вiктора Вiкторовича (паспорт ВА 606943 05.02.1997 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi), громадянин України, строк повноважень вiдповiдно до Статуту Товариства 3 (три) роки, частка у статутному капiталi – 20,3342%,
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв: Генеральний директор ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ», консультант.
Iнформацiя щодо строку, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2011 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2014

припинено повноваження

ревiзор

Зелiк Олег Семенович

МЕ 630536
30.10.2004 Слов'янський МВ УМВС України

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 17 квiтня 2014 р. протоколом № 1 вiд 17 квiтня 2014 р. на пiдставi необхiдностi виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн прийняте рiшення про: Припинення повноважень Ревiзора Товариства Зелика Олега Семеновича (паспорт МЕ 630536 30.10.2004 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi), громадянин України, у зв’язку з закiнченням термiну дiї його повноважень. Частка у статутному капiталi – 00, 00%.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадової осiби: необхiднiсть виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн.
Iнформацiя щодо строку, протягом якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2011 р.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв: головний бухгалтер ПрАТ «ГЛИНИ ДОНБАСУ». На цей час нiде не працює - є пенсiонером.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

17.04.2014

обрано

ревiзор

Левiт Олексiй Михайлович

ВЕ 027115
25.05.2001 Слов'янський МВ УМВС України

0

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв 17 квiтня 2014 р. протоколом № 1 вiд 17 квiтня 2014 р. на пiдставi необхiдностi виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн прийняте рiшення про: обрання на посаду Ревiзора Товариства п. Левiта Олексiя Михайловича, (паспорт ВЕ 027115, Слов'янський МВ УМВС України в Донецькiй областi 25.05.2001р.), громадянин України. Частка у статутному капiталi – 00, 00%. Строк обрання вiдповiдно до Статуту 3 (три) роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п’яти рокiв:. ЗАТ Делойт енд Туш – аудитор, ЗАТ Южно-Октябрьськi Глини «ЮГ» - спецiалiст з iнвестицiйного проектування, ПрАТ «Керама Експерт» - фiнансовий директор.
Обґрунтування змiн у персональному складi посадової осiби: необхiднiсть виборiв посадових осiб емiтента на новий термiн.
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.