ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2615.5 544.8
Інші операційні доходи 2120 8042.2 27147.3
Інші доходи 2240 619.5 932.8
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 11277.2 28624.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
Інші операційні витрати 2180 (10295) (23639.7)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (10295) (23639.7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 982.2 4985.2
Податок на прибуток 2300 (176.8) (827.8)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 805.4 4157.4

Примітки: Складання "Звiту про фiнансовi результати" здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - рядок 2000 - 2615,5 тис.грн. - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" по рядку 2120 в сумi 8042,2 тис.грн. вiдображені доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: - дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти в сумі 2946,3 тис.грн., - дохід від реалізації інших оборотних активів в сумі 1407,5 тис.грн., - дохід від операційної курсової різниці в сумі 3688,4 тис.грн. - у статтi "Iншi доходи" в сумi 619,5 тис.грн. вiдображенi: фiнансовi доходи з нарахованих вiдсоткiв на депозитних рахунках в сумі 565,8 тис.грн. та дохід від страхування майна в сумі 53,7 тис.грн. - у статтю "Iншi операцiйнi витрати" в сумi 10295,0 тис.грн. по рядку 2180 звiту включенi: - собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг в сумі 1312,0 тис.грн. - адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду в сумі 5276,7 тис.грн., - собівартість реалізованої іноземної валюти в сумі 2932,0 тис.грн., - втрати від операційної курсової різниці в сумі 393,4 тис.грн. , - інші витрати операційної діяльності в сумі 350,7 тис.грн. (на благодійність, представницькі витрати тощо)


Керівник

 

(підпис)

Левiт Вiктор Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковальова Наталiя Iванiвна