ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.04.2016
Кворум зборів** 75.418
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Питання з порядку денного: 1) Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2) Обрання Лiчильної комiсiї. 3) Звiт Генерального Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 2015 р. 4) Звiт Ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 р. 5) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора та Ревiзора. 6) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства по результатам господарської дiяльностi за 2015 рiк. 7) Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 8) Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 9) Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2016 рiк. 10) Про попереднє схваленя значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення цими Зборами, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 11) Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та визначення особи, уповноваженої на пiдписання нової редакцiї Статуту. 1. По першому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт А.В. Рiшення: Обрати Головою Зборiв п.Левiиа В.В. та секретарем зборiв п.Левiта А.В. 2. По другому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт В.В. Рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi п. Левiта А.В. 3. По третьому питанню Порядку денного: Виступив Левiт В.В. Рiшення: Звiт Генерального директора Левiта В.В. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити. Роботу колективу Товариства за 2015 рiк визнати доброю. 4.По четвертому питанню Порядку денного: Виступив п.Левiт О.М. Рiшення: Звiт Ревiзора п.Левiта О.М. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк затвердити. 5. По п'ятому питанню Порядку денного: Рiшення: Генеральному директору Товариства Левiту В.В. проаналiзувати висновки Ревiзора та розробити конкретнi заходи по усуненню маючих мiсто недолiкiв у 6. По шостому питанню Порядку денного: Рiшення: Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства по результатам господарської дiяльностi за 2015 рiк затвердити. 7. По сьомому питанню Порядку денного: Рiшення: За результатами фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному 2015 року отриманий прибуток спрямовувати на придбання та доведення до належного стану нерухомостi для подальшого отримання доходу вiд здачi її в оренду. 8. По восьмому питанню Порядку денного: Рiшення: За результатами фiнансово-господарської дiяльностi звiтного року дивiденди за 2015 рiк не нараховувати i не сплачувати. 9. По дев'ятому питанню Порядку денного: Виступив Левiт В.В. Рiшення: Бiзнес-план та кошторис Товариства на 2016 рiк затвердити. 10. По десятому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт В.В. Рiшення: Надати згоду Генеральному директору Товариства Левiту В.В. на вчинення наступних значних правочинiв: - продовження строку дiї Договору банкiвського депозиту №566140-д вiд 21.03.2013р., що укладений з ПАТ "Промiнвестбанк" з усiма iснуючими на момент затвердження змiнами/доповненнями та додатками до нього, що є невiд'ємною його частиною; - продовження строку дiї Договорiв застави майнових прав №20-0920/3-1 вiд 21.03.2014р. та №20-0954/3-1 вiд 26.03.2014 р., укладених з ПАТ "Промiнвестбанк" (та договори про внесення змiн та доповнень до них), що забезпечують виконання Кредитного договору № 20-0919/2-1 вiд 21 березня 2014 року (з усiма iснуючими на даний момент змiнами та доповненнями до нього) та Кредитного договору № 20-0953/2-1 вiд 26 березня 2014 року (з усiма iснуючими на даний момент змiнами та доповненнями до нього) вiдповiдно, якi укладенi мiж АТ "Зевс Керамiка" та ПАТ "Промiнвестбанк". 11. По одинадцятому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт В.В. Рiшення: Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити Голову Зборiв п. Левiта Вiктора Вiкторовича пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства п. Вiктора Вiкторовича Левiта здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї, а в разi необхiдностi надати доручення iншiй особi щодо здiйснення цих дiй.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.