ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 21.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 11.1 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3878.5 X X
Усього зобов'язань X 3889.6 X X
Опис Iншi зобов'язання в сумi 3878,5 тис.грн.: - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 96,9 тис.грн. - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 10,5 тис.грн. - поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 45,1 тис.грн. - iншi поточнi зобов'язання - 3726,0 тис.грн.