ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2015 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 544.8 234.6
Інші операційні доходи 2120 27147.3 9631.9
Інші доходи 2240 932.8 570.6
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 28624.9 10437.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
Інші операційні витрати 2180 (23639.7) (3030.9)
Інші витрати 2270 (0) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (23639.7) (3030.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 4985.2 7406.2
Податок на прибуток 2300 (827.8) (818.4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 4157.4 6587.8

Примітки: Складання "Звiту про фiнансовi результати" здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - рядок 2000 - 544,8 тис.грн. - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" по рядку 2120 в сумi 27147,3 тис.грн. вiдображені доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: - дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти в сумі 9618,0 тис.грн., - дохід від реалізації інших оборотних активів в сумі 558,0 тис.грн., - дохід від операційної оренди активів в сумі 653,8 тис.грн., - дохід від операційної курсової різниці в сумі 16875,5 тис.грн. - у статтi "Iншi доходи" в сумi 932,8 тис.грн. вiдображенi: фiнансовi доходи з нарахованих вiдсоткiв на депозитних рахунках в сумі 864,8 тис.грн. та дохід від страхування майна в сумі 68,0 тис.грн. - у статтю "Iншi операцiйнi витрати" в сумi 23639,7 тис.грн. по рядку 2180 звiту включенi: - собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг в сумі 1312,0 тис.грн. - адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду в сумі 4451,2 тис.грн., - собівартість реалізованої іноземної валюти в сумі 9828,1 тис.грн., - втрати від операційної курсової різниці в сумі 7765,1 тис.грн. , - інші витрати операційної діяльності в сумі 283,3 тис.грн. (на благодійність, представницькі витрати тощо)


Керівник

 

(підпис)

Левiт Вiктор Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковальова Наталiя Iванiвна