ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА" за ЄДРПОУ 22042269
Територія   за КОАТУУ 1414100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 15    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 84100 Донецька область м.Слов'янськ вул.Свободи, 5 (0626)668820

1. Баланс
на 31.12.2015

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 6895 6847.2
Основні засоби: 1010 7288.8 13213.9
первісна вартість 1011 10161.4 15879.6
знос 1012 (2872.6) (2665.7)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 41940.9 41940.9
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 56124.7 62002
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 33.5 41.9
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 651.3 368.2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2750.1 3508.3
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3898.3 574
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 18377.6 18302.5
Витрати майбутніх періодів 1170 22.2 37.4
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 25733 22832.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 81857.7 84834.3


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1164.8 1164.8
Додатковий капітал 1410 14791.6 14791.6
Резервний капітал 1415 1535 1535
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 62903.5 67060.9
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 80394.9 84552.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 11.3 66.6
розрахунками з бюджетом 1620 818.4 145.8
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 633.1 69.6
Усього за розділом III 1695 1462.8 282
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 81857.7 84834.3

Примітки: У 2015р. ведення бухгалтерського облiку ПрАТ "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА" здiйснювалося згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.99р. №996-ХIV та iнших нормативних документiв, що регламентують питання органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Протягом року забезпечена безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Основна концептуальна методика ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалась на пiдставi наказу про обрану облiкову полiтику вiд 03.01.2015р. №1-Фiн. Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року пiдприємство на основi даних бухгалтерського облiку склало рiчну фiнансову (бухгалтерську) звiтнiсть згiдно П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Згiдно вимог ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року, зi змiнами та доповненнями, з метою пiдтвердження правильностi та достовiрностi вiдображення даних у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, на пiдставi наказу №4-П вiд 01.10.2015р. на пiдприємствi здiйснювалась iнвентаризацiя активiв та зобов'язань. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. За вiдсутностi необхiдних норм у вiтчизняних П(С)БО застосовувються аналогiчнi норми системи мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) на пiдставi того, що нацiональнi стандарти не можуть суперечити мiжнародним. Застосовувється План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї головному бухгалтеру дозволяється своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. ПрАТ "Українська керамiчна група" визнало, що ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких призведе до надходження економiчних вигод, визнанi в поточному роцi активами пiдприємства. Актив вiдображався у балансi лише за умови, що його оцiнка може бути достовiрно та вiрогiдно визначена й очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Класифiкацiя активiв пiдприємства проведена вiдповiдно до нормативних вимог вiдповiдних П(С)БО - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На балансi пiдприємства на 01.01.2015р. враховуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 32 тис.грн., що визнанi нематерiальними активами вiдповiдно до П(С)БО 8 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України №242 вiд 18.10.1999р. Сума накопиченої амортизацiї складає 32 тис.грн. Протягом звітного року списано повністю замортизованих НМА первісною вартістю 10,2 тис.грн., знос 10,2 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2015р. становить 0 тис.грн., первісна вартість - 21,8 тис.грн., знос - 21,8 тис.грн.) Пiдприємством прийняте рiшення про застосування прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї виходячи з термiна корисного використання конкретного виду нематерiального активу (п.27 ПБО-8). Пiдприємством проведено аналiз та класифiкацiя основних засобiв на предмет вiдповiдностi їх вимогам П(С)БО 7 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України №92 вiд 27.04.2000р., зазначенi об'єкти ОЗ, визнанi активами. Станом на 01.01.2015р. первiсна вартiсть основних засобiв та НМА складає 10161,4 тис.грн., сума зносу - 2872,6 тис.грн., залишкова вартiсть - 7288,8 тис.грн. Протягом звiтного року придбано основних засобiв на суму 7607,6 тис.грн., в т.ч.: - Будівлі та споруди - на суму 6561,3 тис.грн.; - Інструменти, прилади, інвентар - на суму 1046,3 тис.грн. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Сума нарахованої протягом 2015 року амортизацiї склала 377,1 тис.грн. Вибуття протягом звітного року основних засобів та НМА перісною вартістю 1889,4 тис.грн., знос 584 тис.грн., залишкова вартість 1305,4 тис.грн., в т.ч.: - Будівлі та споруди первісною вартістю 1598,4 тис.грн., знос - 293,0 тис.грн. - транспортні засоби первісною вартістю 280,8 тис.грн., знос- 280,8 тис.грн. - нематеріальні активи первісною вартістю 10,2 тис.грн., знос - 10,2 тис.грн. Протягом року Товариством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10%) не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО 7). Станом на дату балансу Товариство має в наявностi орендованi основнi засоби в операцiйнiй орендi: - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Свободи,5, площею 277,6 кв.м. Передано в оперативну оренду : - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Комунарів,67, площею 80 кв.м; - Нежитлове приміщення Донецьк вул.Лавреньова,31А, площею 8 кв.м; - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Леніна,48, площею 236,4 кв.м; - Нежитлове приміщення Київ, пр.Перемоги,42, площею 270 кв.м; - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Заводська,2, площею 1270,6кв.м; - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Заводська,2, площею 1169,2кв.м; - Оренда майна (меблі) Київ, пр.Перемоги,42, износ в м-ц 14000 грн - Автонавантажувач TOYOTA62-8FD25FSV4500 первісною вартістю 244,5 тис.грн., знос - 40,8 тис.грн. На балансi пiдприємства на 31.12.2015р. враховуються основнi засоби та нематеріальні активи первiсною вартiстю 15879,6 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї складає 2665,7 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2015 р. становить 13213,9 тис.грн. В т.ч. по групах: - Земельні ділянки - первісною вартістю 2458,2 тис.грн. (знос - не нараховується, залишкова вартість - 2458,2 тис.грн.); - Будинки, споруди та передавальні пристрої - первісною вартістю 9204,6 тис.грн. (знос - 291,9 тис.грн., залишкова вартість - 8912,7 тис.грн.); - Машини та обладнання - первісною вартістю 861,6 тис.грн. (знос - 700,6 тис.грн., залишкова вартість - 161,0 тис.грн.); - Транспортні засоби - первісною вартістю 1885,3 тис.грн. (знос - 1414,3 тис.грн., залишкова вартість - 471,0 тис.грн.); - Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - первісною вартістю 1448,1 тис.грн. (знос - 237,1 тис.грн., залишкова вартість - 1211,0 тис.грн.); - Нематеріальні активи первісною вартістю 21,8 тис.грн. (знос - 21,8 тис.грн., залишкова вартість - 0 тис.грн.). Ступiнь зносу виробничих основних засобiв на кiнець року склала 19% вiд первiсної вартостi. Обмежень на використання основних засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв збільшилась на 5718,2 тис. грн. у порiвняннi з попереднiм роком. Залишкова вартiсть на кiнець року основних засобiв виробничого призначення складає 1147,0 тис. грн., невиробничого призначення - 2066,9 тис. грн. Станом на 31.12.2015р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має, - оформлених у заставу основних засобiв не має. У податковiй заставi не знаходяться. Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2015 роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 жовтня 2015р. (наказ № 4-П вiд 01.10.2015р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї"). Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено. На балансi пiдприємства на 31.12.2015р. в сумi 41940,9 тис.грн. присутнi активи, що визнанi як довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України №91 вiд 26.04.2000р. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не провадилась, оскiльки для них не iснує активного ринку. Зроблений аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України №246 вiд 20.10.1999р. (зi змiнами та доповненнями), за результатами якого не виявлено не придатних до експлуатацiї або реалiзацiї запасiв. Запаси в сумi 41,9 тис.грн. вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Загалом облiк вибуття запасiв вiдбувається за методом середньозваженої вартостi, у випадку вибуття запасних частин, матерiалiв та МШП за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв., данi активи пiдприємства мають високий коефiцiєнт оберту, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. Проведений аналiз всiєї дебiторської заборгованостi що до якої iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, дозволив Товариству визнати дебiторську заборгованiсть у складi активу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на дату балансу вiдсутня. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строком непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу складає 368,2 тис.грн. Найбiльш суттєвими дебiторами є: Зевс Кераміка ПрАТ - 80,2 тис.грн. ПрАТ "Керама Експерт" - 217,0 тис.грн. Чернявський ФОП - 51,5 тис.грн. КМД ТОВ - 16,8 тис.грн. Ай Ті Сістем - 2,7 тис.грн. Iнша поточна дебіторська заборгованість в сумі 574,0 тис.грн. - Аванси видані на суму 572,5 тис.грн.: ПУМБ - 99,7 тис.грн. ДФ ДП "Регіон Київс" - 11,7 тис.грн. ДФ ДП "Регіон Лавр" - 5,0 тис.грн. ТОВ Паралель-М - 5,3 тис.грн. ТОВ "Торгстройсерв - 53,6 тис.грн. ФОП Сенченко Ю.В. - 10 тис.грн. ПАТ КЗСМ "Фотон" - 335,8 тис.грн. ПП "Рестро" - 42,0 тис.грн. РЕМ Крам ЕМ - 7,4 тис.грн. Iнші дрібні (до 1 тис.грн.) - 2,0 тис.грн. - Податкові зобов'язання - 1,5 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 3508,3 тис.грн. - переплата з податку на додану вартiсть. При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi на дату балансу числяться кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках ) в сумi 69,0 тис.грн. та в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 18233,5 тис.грн., тобто тiльки тi, що вiдповiдають критерiям визначення П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд №87 31.03.1999р. Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо за рахунком 39 "Витрати майбутнiх перiодiв" в сумi 37,4 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду визнано, як актив, вiдображений за статтею балансу "Витрати майбутнiх перiодiв". У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв: витрати зi страхування - 22,7 тис.грн., право на користування програмним продуктом - 14,6 тис.грн. Статутний капiтал Товариства - зафiксований в установчих документах, як загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту вiдображеному в Балансi в розмiрi 1164,8 тис.грн. Заявлений Статутний капiтал Товариства на дату балансу 31.12.2015р. дорiвнює сплаченому. Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України №291 вiд 30.11.1999р. на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2015р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по кожному засновнику (учаснику) Товариства. У статтю "Додатковий капiтал" на кінець року у сумi 14791,6 тис.грн.віднесено: - дооцiнку земельної ділянки в сумі 10781,4 тис.грн., внесену як iнвестицiю у Статутний фонд ПрАТ "Зевс Керамiка". - емісійний доход в сумі 4010,2 тис.грн. перевищення номінальної вартості над ціною придбання частки в статутному капіталі юридичної особи. Протягом року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнiй. Згiдно вимог ст.14 Закону України "Про господарськi товариства" вiд 14.10.1992 р. №2692-ХII (зi змiнами та доповненнями), Товариством сформовано резервний капiтал у розмiрi 1535,0 тис.грн. Протягом звiтного року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося. Нерозподiлений прибуток на 01.01.2015р. складав 62903,5 тис.грн. Протягом звiтного року був отриманий прибуток в сумi 4157,4 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду склав - 67060,9 тис.грн. На дату балансу проведена iнвентаризацiя зобов'язань з метою класифiкацiї зобов'язань вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання", яка пiдтвердила реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "Українська керамiчна група". Станом на 31.12.2015р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 66,6 тис.грн.: ТОВ "Сент Софія Проп - 16,5 тис.грн. ТОВ ЛТС Лімітед - 46,5 тис.грн. ТОВ Астеліт - 3,6 тис.грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв 4 осiб. Iншi поточнi зобов'язання в сумi 69,6 тис.грн. - сальдо на рахунку 644 "Податковий кредит".


Керівник

 

(підпис)

Левiт Вiктор Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковальова Наталiя Iванiвна