ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 23.04.2015
Кворум зборів** 84.964
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Питання з порядку денного: 1) Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2) Обрання Лiчильної комiсiї. 3) Звiт Генерального Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 2014 р. 4) Звiт Ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 р. 5) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора та Ревiзора. 6) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства по результатам господарської дiяльностi за 2014 рiк. 7) Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 8) Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 9) Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2015 рiк. 10) Затвердження Договору банкiвського депозиту, що укладений з ПАТ Промiнвестбанк" з усiма iснуючими на момент затвердження змiнами та додатками. Затвердження договорiв застави майнових прав, укладених з ПАТ "Промiнвестбанк" (та договорiв про внесення змiн/додаткiв до них), що забезпечують Кредитний договiр № 20-0919/2-1 вiд 21 березня 2014 року (з усiма змiнами до нього) та Кредитний договiр № 20-0953/2-1 вiд 26 березня 2014 року (з усiма змiнами до нього) мiж ПАТ "Зевс Керамiка" та ПАТ "Промiнвестбанк". 1. По першому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт А.В. 2. По другому питанню Порядку денного: Виступив п. Сбiтнєв В.I. Рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi п. Левiта А.В. 3. По третьому питанню Порядку денного: Виступив Левiт В.В. Рiшення: Звiт Генерального директора Левiта В.В. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити. Роботу колективу Товариства за 2014 рiк визнати доброю. 4.По четвертому питанню Порядку денного: Виступив п.Левiт О.М. Рiшення: Звiт Ревiзора п.Левiта О.М. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити. 5. По п'ятому питанню Порядку денного: Рiшення: Генеральному директору Товариства Левiту В.В. проаналiзувати висновки Ревiзора та розробити конкретнi заходи по усуненню маючих мiсто недолiкiв у 6. По шостому питанню Порядку денного: Рiшення: Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства по результатам господарської дiяльностi за 2014 рiк затвердити. 7. По сьомому питанню Порядку денного: Рiшення: За результатами фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному 2014 року отриманий прибуток спрямовувати на придбання та доведення до належного стану нерухомостi для подальшого отримання доходу вiд здачi її в оренду. 8. По восьмому питанню Порядку денного: Рiшення: За результатами фiнансово-господарської дiяльностi звiтного року дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i не сплачувати. 9. По дев'ятому питанню Порядку денного: Виступив Левiт В.В. Рiшення: Бiзнес-план та кошторис Товариства на 2015 рiк затвердити. 10. По десятому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт В.В. Рiшення: Затвердити Договiр банкiвського депозиту №566140-д вiд 21/03/2013р., що укладений з ПАТ "Промiнвестбанк" з усiма iснуючими на момент затвердження змiнами/доповненнями та додатками до нього, що є невiд'ємною його частиною (Додаток № 3 до цього протоколу); затвердити Договори застави майнових прав №20-0920/3-1 вiд 21.03.2014р. та №20-0954/3-1 вiд 26.03.2014 р., укладенi з ПАТ "Промiнвестбанк" (та договори про внесення змiн та доповнень до них) (Додатки № 4 та № 5 вiдповiдно до цього Протоколу), що забезпечують виконання Кредитного договору № 20-0919/2-1 вiд 21 березня 2014 року (з усiма iснуючими на даний момент змiнами та доповненнями до нього) та Кредитного договору № 20-0953/2-1 вiд 26 березня 2014 року (з усiма iснуючими на даний момент змiнами та доповненнями до нього) вiдповiдно, якi укладенi мiж АТ "Зевс Керамiка" та ПАТ "Промiнвестбанк".


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 06.07.2015
Кворум зборів** 51.277
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - Генеральний директор. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2. Обрання Лiчильної комiсiї. 3. Прийняття рiшення про затвердження Договору банкiвського депозиту №566140-д вiд 21.03.2013р., що укладений з ПАТ "Промiнвестбанк", з усiма iснуючими на момент затвердження змiнами та додатками; затвердження Договорiв застави майнових прав №20-0954/3-1 вiд 26.03.2014р. та №20-0920/3-1 вiд 21.03.2014р. з усiма iснуючими на момент затвердження змiнами та додатками до них, що укладенi з ПАТ "Промiнвестбанк". 4. Прийняття рiшення щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з ПАТ "Промiнвестбанк" протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання договорiв та необхiдних документiв. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Левiта А.В., який зазначив про необхiднiсть обрання Голови та Секретаря Зборiв. Наступне рiшення прийняте одностайно: Обрати п. Сбiтнєва В.I. Головою Зборiв. Обрати п. Левiта В.В. Секретарем Зборiв. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Сбiтнєва В.I., який зазначив про необхiднiсть обрання Лiчильної комiсiї Зборiв. Наступне рiшення прийняте одностайно: Обрати Лiчильну комiсiю у складi п. Левiта А.В. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: Заслухали i обговорили iнформацiю п. Левiта В.В по затвердженню Договору банкiвського депозиту №566140-д вiд 21.03.2013р, що укладений з ПАТ "Промiнвестбанк" з усiма iснуючими на даний момент змiнами/доповненнями та додатками до нього, що є невiд'ємною його частиною (Додаток № 3 до цього протоколу); затвердженню договорiв застави майнових прав №20-0954/3-1 вiд 26.03.2014р. та №20-0920/3-1 вiд 21.03.2014р., укладених з ПАТ "Промiнвестбанк" (та договорiв про внесення змiн/доповнень до них) (Додатки № 4 та № 5 вiдповiдно до цього Протоколу), що забезпечують виконання Кредитного договору № 20-0919/2-1 вiд 21 березня 2014 року (з усiма iснуючими на даний момент змiнами та доповненнями до нього) та Кредитного договору № 20-0953/2-1 вiд 26 березня 2014 року (з усiма iснуючими на даний момент змiнами та доповненнями до нього) вiдповiдно, якi укладенi мiж АТ "Зевс Керамiка" та ПАТ "Промiнвестбанк". Наступне рiшення прийняте одностайно: Затвердити Договiр банкiвського депозиту №566140-д вiд 21/03/2013р., що укладений з ПАТ "Промiнвестбанк" з усiма iснуючими на момент затвердження змiнами/доповненнями та додатками до нього, що є невiд'ємною його частиною (Додаток № 3 до цього протоколу); затвердити договори застави майнових прав №20-0954/3-1 вiд 26.03.2014р. та №20-0920/3-1 вiд 21.03.2014р., укладенi з ПАТ "Промiнвестбанк" (та договори про внесення змiн/доповнень до них) (Додатки № 4 та № 5 вiдповiдно до цього Протоколу), що забезпечують виконання Кредитного договору № 20-0919/2-1 вiд 21 березня 2014 року (з усiма iснуючими на даний момент змiнами та доповненнями до нього) та Кредитного договору № 20-0953/2-1 вiд 26 березня 2014 року (з усiма iснуючими на даний момент змiнами та доповненнями до нього) вiдповiдно, якi укладенi мiж АТ "Зевс Керамiка" та ПАТ "Промiнвестбанк". З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЛУХАЛИ: П. Сбiтнєва В.I., який запропонував прийняти рiшення про попереднє вчинення Товариством в перiод з дати проведення даних позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства у 2016 р. (включно) значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 10 (десять) вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Наступне рiшення прийняте одностайно: Попередньо схвалити вчинення Товариством в перiод з дати проведення даних позачергових Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства по дату проведення наступних чергових Загальних зборiв Акцiонерiв Товариства у 2016 р. (включно) значних правочинiв вартiстю бiльше нiж 10 (десять) вiдсоткiв вартостi його активiв за даними останної рiчної фiнансової звiтностi, предметом яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик, гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг в ПАТ "Промiнвестбанк"; - розмiщення грошових коштiв на Депозитних рахунках у ПАТ "Промiнвестбанк", в тому числi продовження строку дiї Депозиту; - передача майна/майнових прав (в тому числi на Депозит) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань (в тому числi договорiв поруки) Товариства та/або забезпечення виконання зобов'язань будь-яких третiх осiб, та/або внесення змiн до вже укладених правочинiв з ПАТ "Промiнвестбанк"; - змiна умов дiючих договорiв, укладених з ПАТ "Промiнвестбанк" (подовження строку дiї договорiв, збiльшення грошових зобов'язань, змiна вiдсоткових ставок, графiкiв погашення ), будь-яких змiн до договорiв забезпечення (в тому числi договори iпотеки/застави, поруки, тощо) в тому числi тих, що укладенi в забезпечення виконання зобов'язанням перед ПАТ "Промiнвестбанк" третiми особами; при цьому гранична сукупна вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 81 857 700 (вiсiмдесят один мiльйон вiсiмсот п?ятдесят сiм тисяч сiмсот) гривень, та визначити п. Левiта В.В. особою, уповноваженою на укладання попередньо схвалених Загальними зборами Акцiонерiв Товариства значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них та пiдписання необхiдних документiв з ПАТ "Промiнвестбанк".


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.