ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5221.9 11147 0 0 5221.9 11147
будівлі та споруди 3704.1 9304 0 0 3704.1 9304
машини та обладнання 295.2 161 0 0 295.2 161
транспортні засоби 611.4 471 0 0 611.4 471
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 611.2 1211 0 0 611.2 1211
2. Невиробничого призначення: 2066.9 2066.9 0 0 2066.9 2066.9
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 2066.9 2066.9 0 0 2066.9 2066.9
Усього 7288.8 13213.9 0 0 7288.8 13213.9
Опис Термiн користування основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд 1 до 20 рокiв. Групи визначаються в залежностi вiд технiчного використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 20 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства., ступiнь використання - 100%. . Ступiнь зносу на початок 2015 року / Ступiнь зносу на кiнець 2015 року. Виробничого призначення: - будiвлi та споруди - 13% 3% - машини та обладнання - 66% 81% - транспортнi засоби - 72% 75% - iншi основнi засоби - 23% 14% Невиробничого призначення: - iншi основнi засоби - наведено вартiсть землi, яка не амортизується. Ступiнь зносу основних засобiв розрахована, виходячi з того, що вартiсть земельної дiлянки не амортизується згiдно з п.22 ПСБУ 7 "Основнi засоби". Залишкова вартiсть основних засобiв та НМА на кiнець року становить 13213,9 тис. грн., у тому чiслi вартiсть земельної дiлянки невиробничого призначення становить 2066,9 тис. грн. Ступiнь використання невиробничого призначення вiдсутня, тому що основнi засоби невиробничого призначення не приймають участi у виробничому процесi. Емiтент спецiалiзується на здачi в оренду нерухомостi. Станом на 01.01.2015р. первiсна вартiсть основних засобiв та НМА складає 10161,4 тис.грн., сума зносу - 2872,6 тис.грн., залишкова вартiсть - 7288,8 тис.грн. Протягом звiтного року придбано основних засобiв на суму 7607,6 тис.грн., в т.ч.: - Будівлі та споруди - на суму 6561,3 тис.грн.; - Інструменти, прилади, інвентар - на суму 1046,3 тис.грн. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Сума нарахованої протягом 2015 року амортизацiї склала 377,1 тис.грн. Вибуття протягом звітного року основних засобів та НМА перісною вартістю 1889,4 тис.грн., знос 584 тис.грн., залишкова вартість 1305,4 тис.грн., в т.ч.: - Будівлі та споруди первісною вартістю 1598,4 тис.грн., знос - 293,0 тис.грн. - транспортні засоби первісною вартістю 280,8 тис.грн., знос- 280,8 тис.грн. - нематеріальні активи первісною вартістю 10,2 тис.грн., знос - 10,2 тис.грн. Протягом року Товариством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10%) не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО 7). Станом на дату балансу Товариство має в наявностi орендованi основнi засоби в операцiйнiй орендi: - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Свободи,5, площею 277,6 кв.м. Передано в оперативну оренду : - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Комунарів,67, площею 80 кв.м; - Нежитлове приміщення Донецьк вул.Лавреньова,31А, площею 8 кв.м; - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Леніна,48, площею 236,4 кв.м; - Нежитлове приміщення Київ, пр.Перемоги,42, площею 270 кв.м; - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Заводська,2, площею 1270,6кв.м; - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Заводська,2, площею 1169,2кв.м; - Оренда майна (меблі) Київ, пр.Перемоги,42, износ в м-ц 14000 грн - Автонавантажувач TOYOTA62-8FD25FSV4500 первісною вартістю 244,5 тис.грн., знос - 40,8 тис.грн. На балансi пiдприємства на 31.12.2015р. враховуються основнi засоби та нематеріальні активи первiсною вартiстю 15879,6 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї складає 2665,7 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2015 р. становить 13213,9 тис.грн. В т.ч. по групах: - Земельні ділянки - первісною вартістю 2458,2 тис.грн. (знос - не нараховується, залишкова вартість - 2458,2 тис.грн.); - Будинки, споруди та передавальні пристрої - первісною вартістю 9204,6 тис.грн. (знос - 291,9 тис.грн., залишкова вартість - 8912,7 тис.грн.); - Машини та обладнання - первісною вартістю 861,6 тис.грн. (знос - 700,6 тис.грн., залишкова вартість - 161,0 тис.грн.); - Транспортні засоби - первісною вартістю 1885,3 тис.грн. (знос - 1414,3 тис.грн., залишкова вартість - 471,0 тис.грн.); - Інструменти, прилади, інвентар (меблі) - первісною вартістю 1448,1 тис.грн. (знос - 237,1 тис.грн., залишкова вартість - 1211,0 тис.грн.); - Нематеріальні активи первісною вартістю 21,8 тис.грн. (знос - 21,8 тис.грн., залишкова вартість - 0 тис.грн.). Ступiнь зносу виробничих основних засобiв на кiнець року склала 19% вiд первiсної вартостi. Обмежень на використання основних засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв збільшилась на 5718,2 тис. грн. у порiвняннi з попереднiм роком. Залишкова вартiсть на кiнець року основних засобiв виробничого призначення складає 1147,0 тис. грн., невиробничого призначення - 2066,9 тис. грн. Станом на 31.12.2015р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має, - оформлених у заставу основних засобiв не має. У податковiй заставi не знаходяться. Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2015 роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 жовтня 2015р. (наказ № 4-П вiд 01.10.2015р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї"). Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 84552.3 80394.9
Статутний капітал (тис.грн.) 1164.8 1164.8
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1164.8 1164.8
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(84552.300 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1164.800 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.