ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 20.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Левiт Вiктор Вiкторович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 22042269
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 84100, Донецька область, д/н, м.Слов'янськ, вул.Свободи, 5
5. Міжміський код, телефон та факс (0626)668820, (0626)668821
6. Електронна поштова адреса kovaleva@clays.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

72, Бюлетень. Цiннi папери України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

20.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.uaceramica.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.04.2016

(дата)