ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 234.6 375.8
Інші операційні доходи 2120 9631.9 347.1
Інші доходи 2240 570.6 925.7
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 10437.1 1648.6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
Інші операційні витрати 2180 (3030.9) (3420.5)
Інші витрати 2270 (0) (87.9)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (3030.9) (3508.4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 7406.2 -1859.8
Податок на прибуток 2300 (818.4) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 6587.8 -1859.8

Примітки: Складання "Звiту про фiнансовi результати" здiйснювалось згiдно НП(С)БО 1 "ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. N 73 та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - рядок 2000 - 234,6 тис.грн. - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" по рядку 2120 в сумi 9631,9 тис.грн. вiдображені доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: - дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти в сумі 21,0 тис.грн., - дохід від операційної курсової різниці в сумі 9601,2 тис.грн. - дохід від страхування майна - 9,7 тис.грн. - у статтi "Iншi доходи" в сумi 570,6 тис.грн. вiдображенi фiнансовi доходи з нарахованих вiдсоткiв на депозитних рахунках. - у статтю "Iншi операцiйнi витрати" в сумi 3030,9 тис.грн. по рядку 2180 звiту включенi: - адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду в сумі 2831,4 тис.грн., - видатки, отриманi протягом поточного року, пов'язанi з операцiйною діяльністю підприємства в сумі 199,5 тис.грн. (на благодійність, податок на землю, представницькі витрати тощо)


Керівник

 

(підпис)

Левiт Вiктор Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковальова Наталiя Iванiвна