ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА" за ЄДРПОУ 22042269
Територія   за КОАТУУ 1414100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб 13    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 84100 Донецька область м.Слов'янськ вул.Свободи, 5 (0626)668820

1. Баланс
на 31.12.2014

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7103.3 6895
Основні засоби: 1010 8012.3 7288.8
первісна вартість 1011 9882.7 10161.4
знос 1012 (1870.4) (2872.6)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 41940.9 41940.9
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 57056.5 56124.7
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 32.3 33.5
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 4372.9 651.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2686.3 2750.1
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42.4 3898.3
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 10340.7 18377.6
Витрати майбутніх періодів 1170 17.2 22.2
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 17491.8 25733
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 74548.3 81857.7


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1164.8 1164.8
Додатковий капітал 1410 14791.6 14791.6
Резервний капітал 1415 1535 1535
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 56315.7 62903.5
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 73807.1 80394.9
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 90.2 11.3
розрахунками з бюджетом 1620 0 818.4
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 651 633.1
Усього за розділом III 1695 741.2 1462.8
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 74548.3 81857.7

Примітки: У 2014р. ведення бухгалтерського облiку ПрАТ "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА" здiйснювалося згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.99р. №996-ХIV та iнших нормативних документiв, що регламентують питання органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Протягом року забезпечена безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Основна концептуальна методика ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалась на пiдставi наказу про обрану облiкову полiтику вiд 03.01.2014р. №1-Фiн. Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року пiдприємство на основi даних бухгалтерського облiку склало рiчну фiнансову (бухгалтерську) звiтнiсть згiдно П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Згiдно вимог ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року, зi змiнами та доповненнями, з метою пiдтвердження правильностi та достовiрностi вiдображення даних у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, на пiдставi наказу №3-П вiд 01.10.2014р. на пiдприємствi здiйснювалась iнвентаризацiя активiв та зобов'язань. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. За вiдсутностi необхiдних норм у вiтчизняних П(С)БО застосовувються аналогiчнi норми системи мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) на пiдставi того, що нацiональнi стандарти не можуть суперечити мiжнародним. Застосовувється План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї головному бухгалтеру дозволяється своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. ПрАТ "Українська керамiчна група" визнало, що ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких призведе до надходження економiчних вигод, визнанi в поточному роцi активами пiдприємства. Актив вiдображався у балансi лише за умови, що його оцiнка може бути достовiрно та вiрогiдно визначена й очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Класифiкацiя активiв пiдприємства проведена вiдповiдно до нормативних вимог вiдповiдних П(С)БО - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На балансi пiдприємства на 01.01.2014р. враховуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 32 тис.грн., що визнанi нематерiальними активами вiдповiдно до П(С)БО 8 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України №242 вiд 18.10.1999р. Сума накопиченої амортизацiї складає 32 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2014р. становить 0 тис.грн. Пiдприємством прийняте рiшення про застосування прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї виходячи з термiна корисного використання конкретного виду нематерiального активу (п.27 ПБО-8). Пiдприємством проведено аналiз та класифiкацiя основних засобiв на предмет вiдповiдностi їх вимогам П(С)БО 7 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України №92 вiд 27.04.2000р., зазначенi об'єкти ОЗ, визнанi активами. Станом на 01.01.2014р. первiсна вартiсть основних засобiв складає 9882,7 тис.грн., сума зносу - 1870,4 тис.грн., залишкова вартiсть - 8012,3 тис.грн. Протягом звiтного року придбано основних засобiв на суму 246,7тис.грн., в т.ч.: - Машини та обладнання - на суму 244,5тис.грн.; - Інструменти, прилади, інвентар - на суму 2,2 тис.грн. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Сума нарахованої протягом 2014 року амортизацiї склала 970,2 тис.грн. Вибуття основних засобiв протягом 2014 року не було. Протягом року Товариством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10%) не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО 7). Станом на дату балансу Товариство має в наявностi орендованi основнi засоби в операцiйнiй орендi: - Нежитлове приміщення Киів,вул Рибальська ,22, площею 20 кв.м.; - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Свободи,5, площею 9 кв.м. Передано в оперативну оренду : - Нежитлове приміщення Донецьк пр.Київський,62, площею 793 кв.м; - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Свободи,5, площею 18,5 кв.м; - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Свободи,5, площею 19,5 кв.м; - Нежитлове приміщення Словянськ, вул.Комунарів,67, площею 80 кв.м; - Нежитлове приміщення Донецьк вул.Лавреньова,31А, площею 8 кв.м; - Автонавантажувач TOYOTA62-8FD25FSV4500 первісною вартістю 244,5 тис.грн., знос - 40,8 тис.грн. На балансi пiдприємства на 31.12.2014р. враховуються основнi засоби та нематеріальні активи первiсною вартiстю 10161,4 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї складає 2872,6 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2014 р. становить 7288,8 тис.грн. На балансi пiдприємства на 31.12.2014р. в сумi 41940,9 тис.грн. присутнi активи, що визнанi як довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України №91 вiд 26.04.2000р. Оскiльки сума придбаних голосiв об'єкту фiнансових iнвестицiй лiчить бiльше нiж 25% голосiв всiх учасникiв, даннi об'єкти iнвестування є асоцiйованими пiдприємствами, i вiдображенi в балансi за статтею "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї". Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не провадилась, оскiльки для них не iснує активного ринку. Зроблений аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України №246 вiд 20.10.1999р. (зi змiнами та доповненнями), за результатами якого не виявлено не придатних до експлуатацiї або реалiзацiї запасiв. Запаси в сумi 33,5 тис.грн. вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Загалом облiк вибуття запасiв вiдбувається за методом середньозваженої вартостi, у випадку вибуття запасних частин, матерiалiв та МШП за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв., данi активи пiдприємства мають високий коефiцiєнт оберту, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. Проведений аналiз всiєї дебiторської заборгованостi що до якої iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, дозволив Товариству визнати дебiторську заборгованiсть у складi активу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на дату балансу вiдсутня. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строком непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу складає 651,3 тис.грн. Найбiльш суттєвими дебiторами є: ПрАТ "Керама Експерт" - 589,0 тис.грн. Чернявський ФОП - 59,6 тис.грн. Ай Ті Сістем - 2,7 тис.грн. Iнша поточна дебіторська заборгованість в сумі 3898,3 тис.грн.: - Аванси видані на суму 3897,7 тис.грн.: МТС - 5,4 тис.грн. ДФ ДП "Регіон Київс" - 16,7 тис.грн. ТОВ Паралель-М - 11,8 тис.грн. ТОВ "Торгстройсерв - 53,6 тис.грн. ФОП Сенченко Ю.В. - 10 тис.грн. ТОВ "Екотермоінжен - 11,4 тис.грн. ПАТ КЗСМ "Фотон" - 3708,8тис.грн. ТОВ "Телекомунікацій - 78,9 тис.грн. Iнші дрібні (до 1 тис.грн.) - 1,7тис.грн. - Податкові зобов'язання - 0,6 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 2750,1 тис.грн. - переплата з податку на додану вартiсть. При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi на дату балансу числяться кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках ) в сумi 246,1 тис.грн. та в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 18131,5 тис.грн., тобто тiльки тi, що вiдповiдають критерiям визначення П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд №87 31.03.1999р. Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо за рахунком 39 "Витрати майбутнiх перiодiв" в сумi 22,2 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду визнано, як актив, вiдображений за статтею балансу "Витрати майбутнiх перiодiв". У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв: витрати зi страхування - 13,7 тис.грн., право на користування програмним продуктом -8,5тис.грн. Статутний капiтал Товариства - зафiксований в установчих документах, як загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту вiдображеному в Балансi в розмiрi 1164,8 тис.грн. Заявлений Статутний капiтал Товариства на дату балансу 31.12.2014р. дорiвнює сплаченому. Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України №291 вiд 30.11.1999р. на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2014р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по кожному засновнику (учаснику) Товариства. У статтю "Додатковий капiтал" на кінець року у сумi 14791,6 тис.грн.віднесено: - дооцiнку земельної ділянки в сумі 10781,4 тис.грн., внесену як iнвестицiю у Статутний фонд ПрАТ "Зевс Керамiка". - емісійний доход в сумі 4010,2 тис.грн. перевищення номінальної вартості над ціною придбання частки в статутному капіталі юридичної особи. Протягом року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнiй. Згiдно вимог ст.14 Закону України "Про господарськi товариства" вiд 14.10.1992 р. №2692-ХII (зi змiнами та доповненнями), Товариством сформовано резервний капiтал у розмiрi 1535,0 тис.грн. Протягом звiтного року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося. Нерозподiлений прибуток на 01.01.2014р. складав 56315,7 тис.грн. Протягом звiтного року був отриманий прибуток в сумi 6587,8 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду склав - 62903,5 тис.грн. На дату балансу проведена iнвентаризацiя зобов'язань з метою класифiкацiї зобов'язань вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання", яка пiдтвердила реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "Українська керамiчна група". Станом на 31.12.2014р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 11,3 тис.грн.: ПрАТ "Зевс Керам - 6,5 тис.грн. РЕМ Крам. ЕМ - 1,0 тис.грн. ПП "Кур'єрська - 0,2 тис.грн. ТОВ "Астеліт" - 3,6 тис.грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв 4 осiб. Iншi поточнi зобов'язання в сумi 633,1 тис.грн. - сальдо на рахунку 644 "Податковий кредит".


Керівник

 

(підпис)

Левiт Вiктор Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковальова Наталiя Iванiвна