ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.04.2014
Кворум зборів** 88.07
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Питання з порядку денного: 1) Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2) Обрання Лiчильної комiсiї. 3) Звiт Генерального директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 2013 р. 4) Звiт Ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 р. 5) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора, Ревiзора та Аудиторської компанiї. 6) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства по результатам господарської дiяльностi за 2013 рiк. 7) Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 8) Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2014 рiк. 9) Обрання виконавчого органу Товариства. 10)Обрання ревiзора Товариства. 1. По першому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт А.В Рiшення: Обрати Головою Зборiв п. Сбiтнєва В.I. та Секретарем Зборiв п. Левiта В.В. 2. По другому питанню Порядку денного: Виступив п. Сбiтнєв В.I. Рiшення: Обрати Лiчильну комiсiю у складi п. Левiта А.В. 3. По третьому питанню Порядку денного: Слухали: Генерального директора Левiта В.В. Рiшення: 1.Звiт Генерального директора Левiта В.В. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк затвердити. 2. Роботу колективу Товариства за 2013 рiк визнати доброю. 4.По четвертому питанню Порядку денного: Слухали: Ревiзора п.Зелiка О.С. Рiшення: Звiт Ревiзора п.Зелiка О.С. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк затвердити. 5. По п'ятому питанню Порядку денного: Рiшення: Генеральному директору Товариства Левiту В.В. проаналiзувати висновки Ревiзора й Аудиторської компанiї та розробити конкретнi заходи по усуненню маючих мiсто недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. 6. По шостому питанню Порядку денного: Рiшення: Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства по результатам господарської дiяльностi за 2013 рiк затвердити. 7. По сьомому питанню Порядку денного: Рiшення: 1. У зв'язку з тим, що за результатами 2013 року Товариство працювало зi збитками, дивiденди за 2013 р. не нараховувати i не сплачувати. 8. По восьмому питанню Порядку денного: Слухали: Генерального директора Левiта В.В. Рiшення: Бiзнес-план та кошторис Товариства на 2014 рiк затвердити. 9. По дев'ятому питанню Порядку денного: Слухали: п. Сбiтнєва В.I. Рiшення: 1. Обрати п. Левiта Вiктора Вiкторовича Генеральним директором строком на 3 (три) роки з 17 квiтня 2014 року. 2. Уповноважити п. Сбiтнєва В.I. пiдписати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором п. Левiтом В.В. 10. По десятому питанню Порядку денного: Слухали: п.Сбiтнєва В.I. Рiшення: 1. Обрати Ревiзором Товариства п.Левiта Олексiя Михайловича строком на 3 (три) роки з 17 квiтня 2014р. 2. Уповноважити Генерального директора п.Левiта В.В. пiдписати договiр з Ревiзором п.Левiтом О.М.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.