ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2013 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 451 0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (75) (0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 376 0
Інші операційні доходи 040 347 399
Інші доходи 050 926 1386
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1649 1785
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (0) (0)
Інші операційні витрати 090 (3421) (3187)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 96 29
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (88) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (3509) (3187)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -1860 -1402
Податок на прибуток 140 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -1860 -1402
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Складання "Звiту про фiнансовi результати", здiйснювалось згiдно П(С)БО 3 затвердженого наказом Мiнфiну України №87 вiд 31.03.1999р., та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за формою, передбаченою П(С)БО 3, за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - рядок 010 - 451 тис.грн. - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" по рядку 040 в сумi 347 тис.грн. вiдображенi доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: - дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти в сумi 264 тис.грн., - вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 83 тис.грн. - у статтi "Iншi доходи" в сумi 926 тис.грн. вiдображенi фiнансовi доходи з нарахованих вiдсоткiв на депозитних рахунках. - у статтю "Iншi операцiйнi витрати" в сумi 3421тис.грн. по рядку 090 звiту включенi: - адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду в сумi 3098 тис.грн., - видатки, отриманi протягом поточного року, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства в сумi 323 тис.грн. (на благодiйнiсть, податок на землю, представницькi витрати тощо) - у статi "Iншi витрати" в сумi 88 тис.грн. вiдображенi витрати, пов'язанi з лiквiдацiєю фiнiнвестицiй.


Керівник

 

(підпис)

Левiт Вiктор Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковальова Наталiя Iванiвна