ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2014
Підприємство Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА" за ЄДРПОУ 22042269
Територія   за КОАТУУ 1414100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20"
Середня кількість працівників 15    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 84100 Донецька область м.Слов'янськ вул.Свободи, 5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2013

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 7778 7103
Основні засоби:
залишкова вартість 030 5805 8013
первісна вартість 031 6938 9883
знос 032 (1133) (1870)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 31289 41941
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 44872 57057
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 32 32
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 122 4373
первісна вартість 161 122 4373
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 1799 2686
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 428 42
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 34 33
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 24460 10308
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 26875 17474
III. Витрати майбутніх періодів 270 25 17
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 71772 74548


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1165 1165
Додатковий вкладений капітал 320 10781 14791
Резервний капітал 340 1535 1535
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 58176 56316
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 71657 73807
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 22 90
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 4 0
зі страхування 570 11 0
з оплати праці 580 23 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 55 651
Усього за розділом IV 620 115 741
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 71772 74548
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: У 2013р. ведення бухгалтерського облiку ПрАТ "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА" здiйснювалося згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.99р. №996-ХIV та iнших нормативних документiв, що регламентують питання органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Протягом року забезпечена безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Основна концептуальна методика ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалась на пiдставi наказу про обрану облiкову полiтику вiд 03.01.2013р. №1-Фiн. Вiдповiдно до Закону України "про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року пiдприємство на основi даних бухгалтерського облiку склало рiчну фiнансову (бухгалтерську) звiтнiсть згiдно П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Згiдно вимог ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року, зi змiнами та доповненнями, з метою пiдтвердження правильностi та достовiрностi вiдображення даних у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, на пiдставi наказу №3-П вiд 01.10.2013р. на пiдприємствi здiйснювалась iнвентаризацiя активiв та зобов'язань. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. За вiдсутностi необхiдних норм у вiтчизняних П(С)БО застосовувються аналогiчнi норми системи мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) на пiдставi того, що нацiональнi стандарти не можуть суперечити мiжнародним. Застосовувється План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї головному бухгалтеру дозволяється своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. ПрАТ "Українська керамiчна група" визнало, що ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких призведе до надходження економiчних вигод, визнанi в поточному роцi активами пiдприємства. Актив вiдображався у балансi лише за умови, що його оцiнка може бути достовiрно та вiрогiдно визначена й очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Класифiкацiя активiв пiдприємства проведена вiдповiдно до нормативних вимог вiдповiдних П(С)БО - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На балансi пiдприємства на 01.01.2013р. враховуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 32 тис.грн., що визнанi нематерiальними активами вiдповiдно до П(С)БО 8 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України №242 вiд 18.10.1999р. Сума накопиченої амортизацiї складає 32 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2013р. становить 0 тис.грн. Пiдприємством прийняте рiшення про застосування прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї виходячи з термiна корисного використання конкретного виду нематерiального активу (п.27 ПБО-8). Пiдприємством проведено аналiз та класифiкацiя основних засобiв на предмет вiдповiдностi їх вимогам П(С)БО 7 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України №92 вiд 27.04.2000р., зазначенi об'єкти ОЗ, визнанi активами. Станом на 01.01.2013р. первiсна вартiсть основних засобiв складає 6938 тис.грн., сума зносу - 1133 тис.грн., залишкова вартiсть - 5805 тис.грн. Протягом звiтного року придбано основних засобiв на суму 2945 тис.грн., в т.ч.: - Земельны дылянки - на суму 391 тис.грн., - Будинки, споруди - на суму 2545 тис.грн., - Машини та обладнання - на суму 9тис.грн. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Сума нарахованої протягом 2013 року амортизацiї склала 737 тис.грн. Вибуття основних засобiв протягом 2013 року не було. Протягом року Товариством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10%) не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО 7). Станом на дату балансу Товариство має в наявностi орендованi основнi засоби в операцiйнiй орендi - частину примiщення загальною площею 9 кв.м. та суборендi - примiщення площею 20 кв.м. Передано в оперативну оренду - нежитлове примiщення, площею 793 кв.м; офiсне примiщення, площею 29,2 кв.м; частина даху магазина, площею 8 кв.м; офiсне примiщення, площею 18,5 кв.м; будiвля компресорної, загальною площею 37,6 кв.м, мийка для автомобiлiв, бокси для ремонту автомобiлiв, естакади. На балансi пiдприємства на 31.12.2013р. враховуються основнi засоби первiсною вартiстю 9883 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї складає 1870 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2013 р. становить 8013 тис.грн. На балансi пiдприємства на 01.01.2013р. в сумi 31289 тис.грн. присутнi активи, що визнанi як довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України №91 вiд 26.04.2000р. Оскiльки сума придбаних голосiв об'єкту фiнансових iнвестицiй лiчить бiльше нiж 25% голосiв всiх учасникiв, даннi об'єкти iнвестування є асоцiйованими пiдприємствами, i вiдображенi в балансi за статтею "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї". Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не провадилась, оскiльки для них не iснує активного ринку. Протягом звiтного року позачерговими загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 21 червня 2013 року, було прийнято рiшення про купiвлю частки у статутному капiталi юридичної особи на суму 10906 тис.грн. Вибуття фiнансових iнвестицiй (частка в корпоративних правах юридичної особи) в сумi 254 тис.грн. - у зв'язку iз лiквiдацiєю юридичної особи. Таким чином, станом на 31.12.2013р. вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй складає 41941 тис.грн. Зроблений аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України №246 вiд 20.10.1999р. (зi змiнами та доповненнями), за результатами якого не виявлено не придатних до експлуатацiї або реалiзацiї запасiв. Запаси в сумi 32 тис.грн. вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю . Загалом облiк вибуття запасiв вiдбувається за методом середньозваженої вартостi, у випадку вибуття запасних частин, матерiалiв та МШП за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв., данi активи пiдприємства мають високий коефiцiєнт оберту, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. Проведений аналiз всiєї дебiторської заборгованостi що до якої iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, дозволив Товариству визнати дебiторську заборгованiсть у складi активу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на дату балансу вiдсутня. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строком непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу складає 4373 тис.грн. Найбiльш суттєвими дебiторами є: ПрАТ "Керама Експерт" - 581 тис.грн. Чернявський ФОП - 17 тис.грн. UMC МТС - 5 тис.грн. ДФ ДП"Регiон Київс - 7 тис.грн. ДФ ДП"Регiон Лавр - 5 тис.грн. ООО Параллель-М ЛТ - 10 тис.грн. ТОВ "Торгстройсерв - 25 тис.грн. ФОП Сенченко Ю.В. - 10 тис.грн. ПАТ КЗСМ "Фотон" - 3709 тис.грн. Iншi дрiбнi (до 1 тис.грн.) - 4 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть в сумi 42 тис.грн.: залишок заборгованостi за виданим займом 32 тис.грн., аванси виданi на суму 10 тис.грн., в т.ч. КиЇВ Видавнич.дiм - 8 тис.грн. та ДП "Фуршет-Регион" - 2 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 2686 тис.грн. - переплата з податку на додану вартiсть. При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi на дату балансу числяться кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках ) в сумi 33тис.грн. та в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 10308 тис.грн., тобто тiльки тi, що вiдповiдають критерiям визначення П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд №87 31.03.1999р. Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо за рахунком 39 "Витрати майбутнiх перiодiв" в сумi 17 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду визнано, як актив, вiдображений за статтею балансу "Витрати майбутнiх перiодiв". У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв: витрати зi страхування - 13 тис.грн., право на користування програмним продуктом -4 тис.грн. Статутний капiтал Товариства - зафiксований в установчих документах, як загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту вiдображеному в Балансi в розмiрi 1165 тис.грн. Заявлений Статутний капiтал Товариства на дату балансу 31.12.2013р. дорiвнює сплаченому. Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України №291 вiд 30.11.1999р. на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2013р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по кожному засновнику (учаснику) Товариства. У статтю "Додатковий капiтал" на кiнець року у сумi 14791 тис.грн.вiднесено: - дооцiнку земельної дiлянки в сумi 10781 тис.грн., внесену як iнвестицiю у Статутний фонд ПрАТ "Зевс Керамiка". - емiсiйний доход в сумi 4010 тис.грн. перевищення номiнальної вартостi над цiною придбання частки в статутному капiталi юридичної особи. Протягом року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнiй. Згiдно вимог ст.14 Закону України "Про господарськi товариства" вiд 14.10.1992 р. №2692-ХII (зi змiнами та доповненнями), Товариством сформовано резервний капiтал у розмiрi 1535 тис.грн. Протягом звiтного року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося. Нерозподiлений прибуток на 01.01.2013р. складав 58176 тис.грн. Протягом звiтного року був отриманий збиток в сумi 1860 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду склав - 56316 тис.грн. На дату балансу проведена iнвентаризацiя зобов'язань з метою класифiкацiї зобов'язань вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання", яка пiдтвердила реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "Українська керамiчна група". Станом на 31.12.2013р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 90 тис.грн.: Краматорськ "Майстерня - 69 тис.грн. ООО ЛтС Лимитед - 12 тис.грн. ПрАТ "Зевс Керам - 6 тис.грн. ТОВ "Астелiт" - 3 тис.грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв 4 осiб. Iншi поточнi зобов'язання в сумi 651 тис.грн. - сальдо на рахунку 644 "Податковий кредит".


Керівник

 

(підпис)

Левiт Вiктор Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковальова Наталiя Iванiвна