ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 16.04.2013
Кворум зборів** 88.06682578
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Питання з порядку денного: 1) Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2) Обрання Лiчильної комiсiї. 3) Звiт Генерального Директора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 2012 р. 4) Звiт Ревiзора за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. 5) Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора, Ревiзора та Аудиторської компанiї. 6) Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства по результатам господарської дiяльностi за 2012 рiк. 7) Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 8) Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2013 рiк. 1. По першому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт А.В. Вирiшили: Обрати Головою Зборiв п. Сбiтнєва В.I. та Секретарем Зборiв п. Левiта В.В. 2. По другому питанню Порядку денного: Виступив п. Сбiтнєв В.I. Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi п. Левiта А.В. 3. По третьому питанню Порядку денного: Виступили: п. Левiт А.В., п. Сбiтнєв В.I. Вирiшили: 1. Звiт Генерального директора Левiта В.В. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк затвердити. 2. Роботу колективу Товариства за 2012 рiк визнати доброю. 3. Генеральному директору Левiту В.В. по пiдсумкам роботи Товариства премiювати фахiвцiв та робочий персонал. 4.По четвертому питанню Порядку денного: Слухали п.Зелiка О.С. Вирiшили: Звiт Ревiзора п.Зелiка О.С. про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк затвердити. 5. По п'ятому питанню Порядку денного: Вирiшили: Генеральному директору Товариства Левiту В.В. проаналiзувати висновки Ревiзора й Аудиторської компанiї та розробити конкретнi заходи по усуненню маючих мiсто недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. 6. По шостому питанню Порядку денного: Вирiшили: Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства по результатам господарської дiяльностi за 2012 рiк затвердити. 7. По сьомому питанню Порядку денного: Вирiшили: 1. У зв'язку з тим, що за результатами 2012 року Товариство працювало зi збитками, дивiденди за 2012 р. не нараховувати i не сплачувати. 2. Премiювати робiтникiв Товариства за дiяльнiсть у 2012 роцi за рахунок накопиченого нерозподiленого прибутку минулих рокiв. 8. По восьмому питанню Порядку денного: Слухали Левiта В.В. Вирiшили: Бiзнес-план та кошторис Товариства на 2013 рiк затвердити.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 21.06.2013
Кворум зборів** 88.06682578
Опис Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв - Генеральний директор Левiт Вiктор Вiкторович, який володiє 20.33412887828% акцiй товариства. Перелiк питань порядку денного: 1. Про обрання Голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв. 2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв. 3. Про схвалення рiшення Генерального директора вiд 15 травня 2013 року щодо визначення 03 червня 2013 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв. 4. Прийняття рiшення про купiвлю частки в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Керамiчнi маси Донбасу". 5. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Керамiчнi маси Донбасу" вiд iменi Товариства. 6. Iнше. 1. По першому питанню Порядку денного Виступив Левiт В.В ВИРIШИЛИ: Обрати Лiчильну комiсiю у складi Левiта А.В. 2. По другому питанню Порядку денного: Виступив Левiт А.В. ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Зборiв Сбитнєва В.I. та Секретарем Зборiв Левiта В.В. 3. По третьому питанню Порядку денного: Виступив Сбитнєв В.I. ВИРIШИЛИ: Схвалити рiшення Генерального директора вiд 15 травня 2013 року щодо визначення 03 червня 2013 року датою складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на повiдомлення про проведення позачергових загальних зборах. 4. По четвертому питанню Порядку денного: Виступив Сбитнєв В.I. ВИРIШИЛИ: Прийняти рiшення про купiвлю частки в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Керамiчнi маси Донбасу". 5. По п'ятому питанню Порядку денного: Виступив Сбитнєв В.I. ВИРIШИЛИ: Обрати уповноваженого на пiдписання договору купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Керамiчнi маси Донбасу" вiд iменi Товариства Левiта В.В. 6. Iнше. У зв'язку з вiдсутнiстю iнших питань для розгляду, Збори були завершенi.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.