ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левiт Вiктор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 606943, 05.02.1997, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження** 1963
5) освіта** Ленiнградський Iнститут Водного Транспорту за спецiальнiстю iнженер-механiк, у Донецькому полiтехнiчному Iнститутi захистив дисертацiю кандидата технiчних наук.
6) стаж керівної роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ПрАТ "Глини Донбасу"
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.04.2011, Строком на 3 роки
9) опис Генеральний директор ПрАТ "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА" Левiт Вiктор Вiкторович обраний загальними зборами акціонерів від 29.04.2011р. строком на 3 роки. Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): генеральний директор, консультант. Змiн у персональному складi посадових осiб вiдносно даної посадової особи за звiтний перiод не було. Володіє акціями товариства в кількості 1704 штук. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які займає посадова особа на інших підприємствах: консультант в ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" (ЄДРПОУ: 23354002), місцезнаходження: 85053, Донецька обл., Добропільський район, селище Дорожнє, СТАНЦІЯ МЕРЦАЛОВО; голова Наглядової ради ПрАТ "КЕРАМА ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ: 37683607), мiсцезнаходження: 84100, Донецька область, м. Слов'янськ, вулиця Свободи 5. Обов'язки та повноваження посадової особи визначенi Статутом. Одноособовим виконавчим органом товариства є Генеральний директор. У межах своєї компетенцiї, згiдно з дiючим законодавством та статутом Товариства, має право вирiшувати всi питання,пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства,пiдзвiтен загальним зборам,органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених Статутом товариства i законом. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, Статутом товариства та трудовим договором, що укладається з ним. вiд iменi товариства трудовий договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрiшнiми положеннями товариства. Генеральний директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi акцiонерного товариства, в тому числi представляти його iнтереси, бути представником на загальних зборах iнших товариств, де Товариство є учасником або акцiонером, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвникамi товариства. Генеральний директор може вчинять Значний правочин, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує або становить 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною нею особою.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальова Наталiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 190692, 04.03.1996, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження** 1961
5) освіта** Харьковський Український заочний полiтехнiчний iнститут
6) стаж керівної роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник фiнансового вiддiлу Слов'янського керамiчного комбiнату.
8) дата обрання та термін, на який обрано 22.04.2011, Безстроково
9) опис Головний бухгалтер Ковальова Наталiя Iванiвна призначена на посаду 22.04.2011р. - безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi посадових осiб вiдносно даної посадової особи за звiтний перiод не було. Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер. Обов'язки головного бухгалтера, згiдно посадової iнструкцiї: - здiйснювати, виходячи з чинного законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку, контроль за використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсов, збереження власностi ПрАТ; - забезпечує органiзацiю облiку й звiтностi на ПрАТ на основi механiзацiї облiково-обчислювальних робiт; - органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i основних коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат пiдприємстваi, виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї послуг, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi товариства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй, розрахункiв по заробiтнiй платi iз працiвниками ПрАТ, правильнiсть нарахування й своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у державний бюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах, нарахування коштiв у фонди й резерви товариства; - здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжниїх зобов'язань, проведенням iнвентарiзацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку керувати працiвниками бухгалтерiї, розробляти їх посадовi iнструкцiї.


1) посада Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зелік Олег Семенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 630536, 30.10.2004, Слов'янскьким МВ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження** 1952
5) освіта** Краматорський iндустрiальний iнститут,органiзацiя керування виробництвом.
6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ " ГЛИНИ ДОНБАСУ", головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 29.11.2011, Строком на 3 роки
9) опис Реiзор Зелік Олег Семенович обраний на посаду загальними зборами акціонерів 29.11.2011р. строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Змiн у персональному складi посадових осiб вiдносно даної посадової особи за звiтний перiод не було. Попереднi посади (наводяться дані за останні 5 років): головний бухгалтер. На цей час ніде не працює - є пенсіонером. Права та обов'язки Ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, а також Положенням про ревiзора. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Виконавчий орган товариства - Генеральний директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених положенням про Ревiзора. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; -факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорЛевiт Вiктор ВiкторовичВА, 606943, 05.02.1997, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi170420.334128881704000
Головний бухгалтерКовальова Наталiя IванiвнаВА, 190692, 04.03.1996, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi000000
РевiзорЗелiк Олег СеменовичМЕ, 630536, 30.10.2004, Слов'янскьким МВ УМВС України в Донецькiй областi000000
Усього 1704 20.33412888 1704 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.