ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3738 5946 0 0 3738 5946
будівлі та споруди 1541 3916 0 0 1541 3916
машини та обладнання 350 209 0 0 350 209
транспортні засоби 1518 1157 0 0 1518 1157
інші 329 664 0 0 329 664
2. Невиробничого призначення: 2067 2067 0 0 2067 2067
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 2067 2067 0 0 2067 2067
Усього 5805 8013 0 0 5805 8013
Опис Термiн користування основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд 1 до 20 рокiв. Групи визначаються в залежностi вiд технiчного використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 20 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства., ступiнь використання - 100%. . Ступiнь зносу на початок 2013 року / Ступiнь зносу на кiнець 2013 року. Виробничого призначення: - будiвлi та споруди - 8% 8% - машини та обладнання - 66% 66% - транспортнi засоби - 47% 47% - iншi основнi засоби - 32% 16% Невиробничого призначення: - iншi основнi засоби - наведено вартiсть землi, яка не амортизується. Ступiнь зносу основних засобiв розрахована, виходячi з того, що вартiсть земельної дiлянки не амортизується згiдно з п.22 ПСБУ 7 "Основнi засоби". Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 9883 тис. грн., у тому чiслi вартiсть земельної дiлянки невиробничого призначення становить 2067 тис. грн. Ступiнь використання невиробничого призначення вiдсутня, тому що основнi засоби невиробничого призначення не приймають участi у виробничому процесi. Емiтент спецiалiзується на здачi в оренду нерухомостi. Станом на 01.01.2013р. первiсна вартiсть основних засобiв складає 6938 тис.грн., сума зносу - 1133 тис.грн., залишкова вартiсть - 5805 тис.грн. Протягом звiтного року придбано основних засобiв на суму 2945 тис.грн., в т.ч.: - Будинки, споруди та передавальнi пристрої - на суму 2545тис.грн. - Машини та обладнання - на суму 9 тис.грн. - Земельнi дiлянки - на суму 391 тис.грн. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Сума нарахованої протягом 2013 року амортизацiї склала 737 тис.грн. Вибуття основних засобiв не було. Протягом року Товариством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10%) не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО 7). Станом на дату балансу Товариство має в наявностi орендованi основнi засоби в операцiйнiй орендi - частину примiщення загальною площею 9 кв.м. та суборендi - примiщення площею 20 кв.м. Передано в оперативну оренду - нежитлове примiщення, площею 793 кв.м; офiсне примiщення, площею 29,2 кв.м; частина даху магазина, площею 8 кв.м; офiсне примiщення, площею 18,5 кв.м; будiвля компресорної, загальною площею 37,6 кв.м, мийка для автомобiлiв, бокси для ремонту автомобiлiв, естакади. На балансi пiдприємства на 31.12.2013р. враховуються основнi засоби первiсною вартiстю 9883 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї складає 1870 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2013 р. становить 8013 тис.грн. В т.ч. по групах: - Земельнi дiлянки - первiсною вартiстю 2458 тис.грн. (знос - не нараховується, залишкова вартiсть - 2458 тис.грн.); - Будинки, споруди та передавальнi пристрої - первiсною вартiстю 4242 тис.грн. (знос - 326 тис.грн., залишкова вартiсть - 3916 тис.грн.); - Машини та обладнання - первiсною вартiстю 617 тис.грн. (знос - 408 тис.грн., залишкова вартiсть - 209 тис.грн.); - Транспортнi засоби - первiсною вартiстю 2166 тис.грн. (знос - 1009 тис.грн., залишкова вартiсть - 1157 тис.грн.); - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - первiсною вартiстю 400 тис.грн. (знос - 127 тис.грн., залишкова вартiсть - 273 тис.грн.). Ступiнь зносу виробничих основних засобiв на кiнець року склала 19% вiд первiсної вартостi. Обмежень на використання основних засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась на 2945 тис. грн. у порiвняннi з попереднiм роком. Залишкова вартiсть на кiнець року основних засобiв виробничого призначення складає 5946 тис. грн., невиробничого призначення - 2067 тис. грн. Станом на 31.12.2013р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має, - оформлених у заставу основних засобiв не має. У податковiй заставi не знаходяться. Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2013 роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 жовтня 2013р. (наказ № 3-П вiд 01.10.2013р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї"). Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 73807 71657
Статутний капітал (тис.грн.) 1165 1165
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1165 1165
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(73807.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1165.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.