ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Левiт Вiктор Вiкторович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 22042269
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Донецька область, д/н, м.Слов'янськ, 84100, вул.Свободи, 5
5. Міжміський код, телефон та факс (0626)668820, (0626)668821
6. Електронна поштова адреса kovaleva@clays.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2014

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

79, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

25.04.2014

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.uaceramica.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2014

(дата)