ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 0 0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 (0) (0)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) 030 0 0
Інші операційні доходи 040 399 212
Інші доходи 050 1386 1985
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 1785 2197
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 (0) (0)
Інші операційні витрати 090 (3187) (2674)
Вписуваний рядок - у тому числі 091 29 14
Вписуваний рядок 092 0 0
Інші витрати 100 (0) (0)
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 (3187) (2674)
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -1402 -477
Податок на прибуток 140 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -1402 -477
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

Примітки: Складання "Звiту про фiнансовi результати", здiйснювалось згiдно П(С)БО 3 затвердженого наказом Мiнфiну України №87 вiд 31.03.1999р., та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за формою, передбаченою П(С)БО 3, за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" по рядку 040 в сумi 399 тис.грн. вiдображенi доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти, вiд операцiйної курсової рiзницi, вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв, вiд операцiйної оренди активiв та банкiвськi вiдсотки. - у статтi "Iншi доходи" в сумi 1386 тис.грн. вiдображенi фiнансовi доходи з нарахованих вiдсоткiв на депозитних рахунках - у статтю "Iншi операцiйнi витрати" в сумi 3187 тис.грн. по рядку 090 звiту включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду, а також видатки, отриманi протягом поточного року, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: податок на землю, собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти; собiвартiсть реалiзацiї оборотних активiв; втрати вiд операцiйної курсової рiзницi; витрати вiд операцiйної оренди активiв; благодiйнiсть; представницькi витрати, тощо.


Керівник

 

(підпис)

Левiт Вiктор Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковальова Наталiя Iванiвна