ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКА КЕРАМІЧНА ГРУПА" за ЄДРПОУ 22042269
Територія   за КОАТУУ 1414100000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 68.20 
Середня кількість працівників 17    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 84100 Донецька область м.Слов'янськ вул.Свободи, 5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 020 2889 7778
Основні засоби:
залишкова вартість 030 6277 5805
первісна вартість 031 7062 6938
знос 032 (785) (1133)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 (0) (0)
Довгострокові фінансові інвестиції: 040 29525 31289
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 38691 44872
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 32 32
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 48 122
первісна вартість 161 48 122
резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 170 763 1799
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 327 428
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 334 34
у тому числі в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 32917 24460
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 34421 26875
III. Витрати майбутніх періодів 270 28 25
IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 73140 71772


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1165 1165
Додатковий вкладений капітал 320 10781 10781
Резервний капітал 340 1535 1535
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 59578 58176
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Усього за розділом I 380 73059 71657
II. Забезпечення таких витрат і платежів 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10 22
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 550 4 4
зі страхування 570 12 11
з оплати праці 580 27 23
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 28 55
Усього за розділом IV 620 81 115
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 73140 71772
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці 665 0

Примітки: У 2012р. ведення бухгалтерського облiку ПрАТ "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА" здiйснювалося згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.99р. №996-ХIV та iнших нормативних документiв, що регламентують питання органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Протягом року забезпечена безперервнiсть вiдображення операцiй i достовiрна оцiнка активiв, зобов'язань, капiталу в бухгалтерському облiку. Основна концептуальна методика ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi здiйснювалась на пiдставi наказу про обрану облiкову полiтику вiд 03.01.2012р. №1-Фiн. Вiдповiдно до Закону України "про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року пiдприємство на основi даних бухгалтерського облiку склало рiчну фiнансову (бухгалтерську) звiтнiсть згiдно П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва". Згiдно вимог ст. 10 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 16.07.1999 року, зi змiнами та доповненнями, з метою пiдтвердження правильностi та достовiрностi вiдображення даних у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, на пiдставi наказу №3-П вiд 01.10.2012р. на пiдприємствi здiйснювалась iнвентаризацiя активiв та зобов'язань. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. За вiдсутностi необхiдних норм у вiтчизняних П(С)БО застосовувються аналогiчнi норми системи мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) на пiдставi того, що нацiональнi стандарти не можуть суперечити мiжнародним. Застосовувється План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї фiнансовому директору дозволяється своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. ПрАТ "Українська керамiчна група" визнало, що ресурси, контрольованi пiдприємством у результатi минулих подiй, використання яких призведе до надходження економiчних вигод, визнанi в поточному роцi активами пiдприємства. Актив вiдображався у балансi лише за умови, що його оцiнка може бути достовiрно та вiрогiдно визначена й очiкується одержання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з його використанням. Класифiкацiя активiв пiдприємства проведена вiдповiдно до нормативних вимог вiдповiдних П(С)БО - Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На балансi пiдприємства на 31.12.2012р. враховуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 32 тис.грн., що визнанi нематерiальними активами вiдповiдно до П(С)БО 8 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнфiну України №242 вiд 18.10.1999р. Сума накопиченої амортизацiї складає 32 тис.грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв на 31.12.2012р. становить 0 тис.грн. Пiдприємством прийняте рiшення про застосування прямолiнiйного методу нарахування амортизацiї виходячи з термiна корисного використання конкретного виду нематерiального активу (п.27 ПБО-8). Пiдприємством проведено аналiз та класифiкацiя основних засобiв на предмет вiдповiдностi їх вимогам П(С)БО 7 - Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнфiну України №92 вiд 27.04.2000р., зазначенi об'єкти ОЗ, визнанi активами. Станом на 01.01.2012р. первiсна вартiсть основних засобiв складає 7062 тис.грн., сума зносу - 785 тис.грн., залишкова вартiсть - 6277 тис.грн. Протягом звiтного року придбано основних засобiв на суму 41 тис.грн., в т.ч.: - Машини та обладнання - на суму 12тис.грн. - Iнструменти, прилади, iнвентар - на суму 29 тис.грн. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Сума нарахованої протягом 2012 року амортизацiї склала 513 тис.грн. Вибуло основних засобiв (транспорнi засоби) за нульовою залишковою вартiстю (первiсна вартiсть 165 тис.грн., знос - 165 тис.грн.) Протягом року Товариством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10%) не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО 7). Станом на дату балансу Товариство має в наявностi орендованi основнi засоби в операцiйнiй орендi - частину примiщення загальною площею 9 кв.м. На балансi пiдприємства на 31.12.2012р. враховуються основнi засоби первiсною вартiстю 6938 тис.грн.Сума накопиченої амортизацiї складає 1133 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2012 р. становить 5805 тис.грн. На балансi пiдприємства на 31.12.2012р. в сумi 31289 тис.грн. присутнi активи, що визнанi як довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, вiдповiдно до П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнфiну України №91 вiд 26.04.2000р. Оскiльки сума придбаних голосiв об'єкту фiнансових iнвестицiй лiчить бiльше нiж 25% голосiв всiх учасникiв, даннi об'єкти iнвестування є асоцiйованими пiдприємствами, i вiдображенi в балансi за статтею "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї". Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не провадилась, оскiльки для них не iснує активного ринку. Зроблений аналiз запасiв на предмет вiдповiдностi критерiям П(С)БО 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнфiну України №246 вiд 20.10.1999р. (зi змiнами та доповненнями), за результатами якого не виявлено не придатних до експлуатацiї або реалiзацiї запасiв. Запаси в сумi 32 тис.грн. вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. Загалом облiк вибуття запасiв вiдбувається за методом середньозваженої вартостi, у випадку вибуття запасних частин, матерiалiв та МШП за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв., данi активи пiдприємства мають високий коефiцiєнт оберту, тому їхня вартiсть у Балансi вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Переоцiнка вартостi запасiв не провадилася через вiдсутнiсть її необхiдностi. Проведений аналiз всiєї дебiторської заборгованостi що до якої iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, дозволив Товариству визнати дебiторську заборгованiсть у складi активу. Довгострокова дебiторська заборгованiсть на дату балансу вiдсутня. Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги за строком непогашення знаходиться у рамках операцiйного циклу. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на дату балансу складає 122 тис.грн. Найбiльш суттєвими дебiторами є: Ай Тi Сiстем 2 тис.грн. ПрАТ "Керама Експерт" 39 тис.грн. Броваренко 64 тис.грн. Чернявський ФОП 17 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 1799 тис.грн. - переплата з податку на додану вартiсть. При аналiзi грошових коштiв встановлено, що на пiдприємствi на дату балансу числяться кошти в нацiональнiй валютi (на банкiвських рахунках ) в сумi 34тис.грн. та в iноземнiй валютi (на банкiвських рахунках) в сумi 24460 тис.грн., тобто тiльки тi, що вiдповiдають критерiям визначення П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв", затвердженого наказом Мiнфiну України вiд №87 31.03.1999р. Проаналiзовано склад витрат майбутнiх перiодiв на вiдповiднiсть їх вимогам П(С)БО. Наявне сальдо за рахунком 39 "Витрати майбутнiх перiодiв" в сумi 25 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду визнано, як актив, вiдображений за статтею балансу "Витрати майбутнiх перiодiв". У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображенi витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв: витрати зi страхування - 21 тис.грн., витрати на пiдписку перiодичних видань - 1 тис.грн., право на користування програмним продуктом - 3 тис.грн. Статутний капiтал Товариства - зафiксований в установчих документах, як загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства - вiдповiдає Статуту вiдображеному в Балансi в розмiрi 1165 тис.грн. Заявлений Статутний капiтал Товариства на дату балансу 31.12.2012р. дорiвнює сплаченому. Бухгалтерський облiк статутного капiталу ведеться згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiєю по застосуванню Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджених наказом Мiнфiну України №291 вiд 30.11.1999р. на балансовому рахунку четвертого класу 40 "Статутний капiтал". Сальдо на цьому рахунку на 31.12.2012р. вiдповiдає розмiру статутного капiталу, який зафiксовано в установчих документах. Аналiтичний бухгалтерський облiк капiталу ведеться по кожному засновнику (учаснику) Товариства. У статтю "Iнший додатковий капiтал" на початок та на кiнець року у сумi 10781 тис.грн. вiднесено дооцiнку земельної дiлянки, внесену як iнвестицiю у Статутний фонд ПрАТ "Зевс Керамiка" . Протягом звiтного перiоду у додатковому капiталi змiни не вiдбувалися. Протягом року Товариством не провадився викуп акцiй власної емiсiї. На кiнець звiтного перiоду вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнiй. Згiдно вимог ст.14 Закону України "Про господарськi товариства" вiд 14.10.1992 р. №2692-ХII (зi змiнами та доповненнями), Товариством сформовано резервний капiтал у розмiрi 1535 тис.грн. Протягом звiтного року змiн у резервному капiталi не вiдбувалося. Нерозподiлений прибуток на 01.01.2012р. складав 59578 тис.грн. Протягом звiтного року був отриманий збиток в сумi 1402 тис.грн. Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду склав - 58176 тис.грн. На дату балансу проведена iнвентаризацiя зобов'язань з метою класифiкацiї зобов'язань вiдповiдно до нормативних вимог П(С)БО 11 "Зобов'язання", яка пiдтвердила реальнiсть розмiру зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ "Українська керамiчна група". Станом на 31.12.2012рю кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 22 тис.грн.: МТС - 2 тис.грн. ТОВ ЛтС Лiмiтед - 11 тис.грн. ПАТ "Укртелеком" - 1 тис.грн. ПрАТ "Зевс Керамiк" - 6 тис.грн. ТОВ "Iновацiйнi А" - 2 тис.грн. Загальна кiлькiсть кредиторiв 5 осiб. Поточнi зобов'язання за розрахунками - з бюджетом становлять 4 тис.грн. - заборгованiсть з податку на доходи фiзичних осiб. - зi страхування - 11 тис.грн. - заборгованiсть з єдиного соцвнеску iз заробiтної плати за грудень 2012р. - з оплати працi - 23 тис.грн. - заборгованiсть iз заробiтної плати за грудень 2012р. Iншi поточнi зобов'язання в сумi 55 тис.грн. - сальдо на рахунку 644 "Податковий кредит".


Керівник

 

(підпис)

Левiт Вiктор Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ковальова Наталiя Iванiвна