ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2012
Кворум зборів** 88.0668
Опис Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не подавалося. Загальнi Збори Акцiонерiв (надалi - "Збори") приватного акцiонерного товариства " УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА" ( надалi - "Товариство") вiдбулися 26 квiтня об 11 год. 00 хв. за наступною адресою: Україна, 84100, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Свободи, 5, зал для конференцiй. Для участi у Загальних Зборах зареєструвалися акцiонери та їх представники, якi у сукупностi мають 88,0668% голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства: На зборах присутнi акцiонери: - Левiт Вiктор Вiкторович, який має 1704 голосiв, що вiдповiдають 20,3341% вiд загальної кiлькостi голосiв; - Левiт Анатолiй Вiкторович, який має 1753 голосiв, що вiдповiдають 20,9189% вiд загальної кiлькостi голосiв; - Сбiтнєв Володимир Iванович, який має 800 голосiв, що вiдповiдають 9,5465% вiд загальної кiлькостi голосiв; - Настащук Вiра Василiвна, в особi Настащука Iгоря Володимировича, що дiє згiдно з довiренiстю стосовно 500 голосiв, що складають 5,9666% вiд загальної кiлькостi голосiв; - Левiт Олена Давидiвна, яка має 40 голосiв, що вiдповiдають 0,4773% вiд загальної кiлькостi голосiв; - Компанiя "World Ceramic Investments B.V.", в особi Гордiєнко Оляни Павлiвни, що дiє згiдно з довiренiстю стосовно 2323 голосiв, що складають 27,7208% вiд загальної кiлькостi голосiв. - Компанiя "World Ceramic B.V.", в особi Гордiєнко Оляни Павлiвни, що дiє згiдно з довiренiстю стосовно 260 голосiв, що складають 3,1026% вiд загальної кiлькостi голосiв. (Згiдно зi Статутом Товариства загальнi збори акцiонерiв мають кворум за умови, якщо зареєстрованi акцiонери у сукупностi володiють не менш нiж 60% голосуючих акцiй) Вiдсутнi акцiонери: - Компанiя "Watts Blake Bearne and Company Limited", юридична особа за законодавством Великої Британiї, реєстрацiйний номер: 133468, зареєстрована за адресою: Англiя, Сандбах, Бруксайд Хол, Чешир CW 11 4TF (надалi - WBB) стосовно 1000 голосiв, що становить 11,9332% вiд загальної кiлькостi голосiв. Акцiонери пiдтверджують, що вони були належним чином повiдомленi про скликання та порядок денних Зборiв. Дата скликання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв на 24-00 годину 20 квiтня 2012 року, загальна кiлькiсть осiб, що включенi до перелiку, становить 7 осiб. Пiдрахунок голосiв здiйснюється лiчильною комiсiєю у складi Левiта Анатолiя Вiкторовича, обраного вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29 квiтня 2011 року. Голосування здiйснюється шляхом вiдкритого голосування. Акцiонери розглянули Порядок денний: 1) Обрання Голови та Секретаря Зборiв. 2) Обрання лiчiльної комiсiї. 3) Звiт Генерального Директора за результатами фiнансово - господарської дiяльностi за 2011 р. 4)Звiт Ревiзора за результатами фiнансово - господарської дiяльностi за 2011 р. 5)Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора та Ревiзора. 6)Затвердження рiчного звiту та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 7) Розподiл прибуткiв i збиткiв Товариства. 8) Затвердження бiзнес - плану та кошторису Товариства на 2012 рiк. 1. По першому питанню Порядку денного: Виступив п. Левiт А.В., який запропонував обрати Головою Зборiв п. Сбiтнєва В.I. та Секретарем Зборiв - п. Левiта В.В.. Рiшення ухвалено одностайно. Вирiшили: обрати Головою Зборiв п. Сбiтнєва В.I. та Секретарем Зборiв п. Левiта В.В. 2. По другому питанню Порядку денного: Виступив п. Сбiтнєв В.I., який запропонував обрати Лiчильну комiсiю у складi п.Левiта А.В. Рiшення ухвалено одностайно. Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю у складi п.Левiта А.В. 3. По третьому питанню Порядку денного: Заслухавши та обговоривши звiт Генерального директора Левiта В.В. за результатами фiнансово - господарської дiяльностi за 2011 рiк, збори вiдмiчають,що деякi фiнансовi показники по факту за звiтнiй перiод перевиконанi. у 2011 роцi отримано виручку у сумi 2136 тис. грн., у тому числi вiд здачi в оренду легкових автомобiлiв та майна на 138 тис.грн., процентiв по залученим депозитним коштам на суму 1985 тис. грн., вiд продажу та переоцiнки валюти - 87 тис. грн., страхове вiдшкодування - 13 тис. грн. Водночас, в цiлому по пiдприємству допущено збиткiв на суму 477 тис. грн.. У 2011 роцi придбано основного майно на суму 4899 тис. грн. Вирiшили: 1) Звiт Генерального директора Левiта В.В. про пiдсумки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк затвердити. 2) Роботу колективу Товариства за 2011 рiк визнати доброю. 3) Генеральному директору Левiту В.В. по пiдсумкам роботи Товариства премiювати фахiвцiв та робочий персонал. 4) генеральному директору Товариства Левiту В.В. вивчити питання повернення через судовi iнстанцiї невикористану частку авансового внеску з податку на прибуток при виплатi дивiдендiв у сумi 2200498 грн., перераховану до бюджету 16 квiтня 2009 року. Рiшення ухванено одностайно. 4. По четвертому питанню: Звiт Ревiзора Товариства п. Зелiка О.С. Рiшення: звiт Ревiзора затвердити. Рiшення ухвалено одностайно. 5. По п'ятому питанню: Рiшення: Генеральному директору Товариства Левiту В.В. проаналiзувати висновки Ревiзора й Аудиторської компанiї та розробити конкретнi заходи по усуненню недолiкiв у фiнансово - господарськiй дiяльностi Товариства. 6. По шостому питанню: Рiчний звiт та рiчну фiнансову дiяльнiсть за 2011 рiк затвердити. 7. По сьомому питанню: Вирiшили: 1) У зв'язку з тим, що за результатами 2011 року Товариство працювало зi збитками, дивiденди за 2011 р. не нараховувати i не сплачувати. 2) Премiювати робiтникiв Товариства за показники 2011 року за рахунок накопиченого нерозподiленого прибутку минулих рокiв. 8. По восьмому питанню: Заслухавши та обговоривши iнформацiю Генерального директора Левiта В.В. щодо проекту бiзнес - плану товариства на 2012 рiк, Вирiшили: Бiзнес - план та кошторис Товариства на 2012 рiк затвердити.