ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левiт Вiктор Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 606943, 05.02.1997, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** Ленiнградський Iнститут Водного Транспорту за спецiальнiстю iнженер-механiк, у Донецькому полiтехнiчному Iнститутi захистив дисертацiю кандидата технiчних наук.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ПрАТ "Глини Донбасу"
6.1.8. Опис Попереднi посади: Черазморпуть: моторист першого класу, третiй механiк з/с "Азовське море", з/с " Кубань 4", ПП "ЛтС Лiмiтед" - директор, ЗАТ АТ " ГЛИНИ ДОНБАСУ" - генеральний директор. Обов'язки та повноваження посадової особи визначенi Статутом . Одноособовим виконавчим органом товариства є Генеральний директор. У межах своєї компетенцiї, згiдно з дiючим законодавством та статутом Товариства, має право вирiшувати всi питання,пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства,пiдзвiтен загальним зборам,органiзовує виконання їх рiшень. На цей час працює генеральним директором ПрАТ "Українська керамiчна група" за адресою:Донецька обл. м.Слов'янськ ,вул.Свободи,5. Змiн у персональному складi посадових осiб вiдносно даної посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашених судимостей не має. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв отримує у грошовiй формi згiдно штатного розпису, у натуральнiй форми винагороду не отримує.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковальова Наталiя Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА, 190692, 04.03.1996, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** Харьковський Український заочний полiтехнiчний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник фiнансового вiддiлу Слов'янського керамiчного комбiнату.
6.1.8. Опис Попереднi посади: Слов'янський керамiчний комбiнат: кореспондент в редакцiї радiомовлення, економiст, заступник начальника фiнансового вiддiлу, начальник фiнансового вiддiлу. Обов'язки головного бухгалтера, згiдно посадової iнструкцiї: - здiйснювати, виходячи з чинного законодавства, органiзацiю бухгалтерського облiку, контроль за використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсов, збереження власностi ПрАТ; - забезпечує органiзацiю облiку й звiтностi на ПрАТ на основi механiзацiї облiково-обчислювальних робiт; - органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i основних коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат пiдприємстваi, виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї послуг, результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi товариства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення господарських операцiй, розрахункiв по заробiтнiй платi iз працiвниками ПрАТ, правильнiсть нарахування й своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у державний бюджет i державнi цiльовi фонди, погашення у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах, нарахування коштiв у фонди й резерви товариства; - здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжниїх зобов'язань, проведенням iнвентарiзацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку керувати працiвниками бухгалтерiї, розробляти їх посадовi iнструкцiї.На цей час працює головний бухгалтером ПрАТ "Українська керамiчна група" за адресою:Донецька обл. м.Словянськ, вул.Свободи,5.Непогашених судимостей не має. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв отримує у грошовiй формi згiдно штатного розпису.У натуральнiй формi винагороду не отримує.Змiн у персональному складi посадових осiб вiдносно даної посадової особи за звiтний перiод не було.


6.1.1. Посада Ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зелiк Олег Семенович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 630536, 30.10.2004, Слов'янскьким МВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** Краматорський iндустрiальний iнститут,органiзацiя керування виробництвом.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Слов'яньска фiлiя аудиторської фiрми "Зовнiшiнформаудит" м.Київ- спецiалист-аудитор фiлiї.
6.1.8. Опис Попереднi посади: Спецуправлiння №5 треста "Востокмонтажгаз" майстер,Лiсiчанське спецуправлiння "Хiммонтаж - 54" треста Промхiммонтаж - майстер, прораб, майстер 2 групи,Слов'янський винахiдний завод НВО ВНIIМЕТМАШ - iнженер-технолог, старший майстер дiлянки механосборки, старший iнженер по збуту,Слов'янський мiськом компартiї України - iнструктор промислово-транспорт вiддiлу городського комiтету Компартiї України, Державна податкова iнспекцiя по мiсту Слов'янську - гл.государственний податковий iнспектор вiддiлу оподаткування корпоративних i громадських органiзацiй, керiвник вiддiлу оподаткування корпоративних i громадських органiзацiй, керiвник вiддiлу податкових розслiдувань - заступник керiвника iнспекцiї, заступник керiвника iнспекцiї i керiвник управлiння аудиту, спецiалiст-аудитор, Слов'яньска фiлiя аудиторської фiрми "Зовнiшiнформаудит" м.Київ- спецiалист-аудитор фiлiї, головний бухгалтер ПрАТ " ГЛИНИ ДОНБАСУ". Права та обов'язки Ревiзора визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом, а також Положенням про ревiзора. Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. Виконавчий орган товариства - Генеральний директор забезпечує Ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених положенням про Ревiзора. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: - пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; -факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. На цей час працює головним бухгалтером ПрАТ "ГЛИНИ ДОНБАСУ" за адресою:Донецька обл.,Добропiльський район с.Дорожнє, ст.Мерцалово.Непогашених судимостей не має.Змiн у персональному складi посадових осiб вiдносно даної посадової особи за звiтний перiод. Винагороду за виконання посадових обов"язкiв як ревiзора ПрАТ Українська керамiчна група" у грошовiй та натуральнiй формi не отримує .


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директорЛевiт Вiктор ВiкторовичВА, 606943, 05.02.1997, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi13.05.2009170420.334128881704000
Головний бухгалтерКовальова Наталiя IванiвнаВА, 190692, 04.03.1996, Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областiд/н000000
РевiзорЗелiк Олег СеменовичМЕ, 630536, 30.10.2004, Слов'янскьким МВ УМВС України в Донецькiй областiд/н000000
Усього 1704 20.33412888 1704 0 0 0