ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 25.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 4210 3738 0 0 4210 3738
будівлі та споруди 1626 1541 0 0 1626 1541
машини та обладнання 495 350 0 0 495 350
транспортні засоби 1735 1518 0 0 1735 1518
інші 354 329 0 0 354 329
2. Невиробничого призначення: 2067 2067 0 0 2067 2067
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 2067 2067 0 0 2067 2067
Усього 6277 5805 0 0 6277 5805
Опис Термiн користування основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд 1 до 20 рокiв. Групи визначаються в залежностi вiд технiчного використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 20 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства., ступiнь використання - 100%. . Ступiнь зносу на початок 2012 року / Ступiнь зносу на кiнець 2012 року. Виробничого призначення: - будiвлi та споруди - 4% 9% - машини та обладнання - 17% 42% - транспортнi засоби - 26% 30% - iншi основнi засоби - 5% 18% Невиробничого призначення: - iншi основнi засоби - наведено вартiсть землi, яка не амортизується. Ступiнь зносу основних засобiв розрахована, виходячi з того, що вартiсть земельної дiлянки не амортизується згiдно з п.22 ПСБУ 7 "Основнi засоби". Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 6938 тис. грн., у тому чiслi вартiсть земельної дiлянки невиробничого призначення становить 2067 тис. грн. Ступiнь використання невиробничого призначення вiдсутня, тому що основнi засоби невиробничого призначення не приймають участi у виробничому процесi. Емiтент спецiалiзується на здачi в оренду нерухомостi. Станом на 01.01.2012р. первiсна вартiсть основних засобiв складає 7062 тис.грн., сума зносу - 785 тис.грн., залишкова вартiсть - 6277 тис.грн. Протягом звiтного року придбано основних засобiв на суму 41 тис.грн., в т.ч.: - Машини та обладнання - на суму 12тис.грн. - Iнструменти, прилади, iнвентар - на суму 29 тис.грн. Вiдповiдно до п.26 П(С)БО 7 пiдприємство обрало прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Сума нарахованої протягом 2012 року амортизацiї склала 513 тис.грн. Вибуло основних засобiв (транспорнi засоби) за нульовою залишковою вартiстю (первiсна вартiсть 165 тис.грн., знос - 165 тис.грн.) Протягом року Товариством прийняте рiшення не робити переоцiнку об'єктiв ОЗ, оскiльки їх залишкова вартiсть значно (бiльш нiж на 10%) не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi на дату балансу (п.16 П(С)БО 7). Станом на дату балансу Товариство має в наявностi орендованi основнi засоби в операцiйнiй орендi - частину примiщення загальною площею 9 кв.м. На балансi пiдприємства на 31.12.2012р. враховуються основнi засоби первiсною вартiстю 6938 тис.грн. Сума накопиченої амортизацiї складає 1133 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2012 р. становить 5805 тис.грн. Ступiнь зносу виробничих основних засобiв на кiнець року склала 23% вiд первiсної вартостi.обмежень на використання основних засобiв немає. Первiсна вартiсть основних засобiв зменшилась на 124 тис. грн. у порiвняннi з попереднiм роком. Залишкова вартiсть на кiнець року основних засобiв виробничого призначення складає 3738 тис. грн., невиробничого призначення - 2067 тис. грн. Станом на 31.12.2012р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має, - оформлених у заставу основних засобiв не має. У податковiй заставi не знаходяться. Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2012 роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 жовтня 2011р. (наказ № 3-П вiд 01.10.2012р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї"). Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 71657 73059
Статутний капітал (тис.грн.) 1165 1165
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1165 1165
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(71657.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1165.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.