ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

позачергові
01.07.2011
82.1003000
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв i Генеральний директор. Порядок денний:
1.Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборах;
2.Схвалення рiшення Генерального директора вiд 7 червня 2011 року щодо визначення 15 червня 2011 року датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на повiдомлення про проведення позачергових загальних зборах.
3.Схвалення рiшення Генерального директора вiд 7 червня 2011 року про спiвучасть у заснуваннi Приватного акцiонерного товариства "Керама Експерт".
4.Схвалення рiшення Генерального директора вiд 7 червня 2011 року про пiдписку на 20% акцiй, випущених Приватним акцiонерним товариством "Керама Експерт".
5.Пiдписка на акцiї додаткової емiсiї Приватного акцiонерного товариства "Керама Експерт".
6.Пiдтвердження повноважень Генерального директора на вчинення всiх дiй необхiдних для створення Приватного акцiонерного товариства "Керама Експерт" та розмiщення (первинного та додаткового) ним акцiй.
1. По першому питанню Порядку денного
Виступив п. Левiт A.B., який запропонував обрати Головою Зборiв п. Сбiтнєва В.1. та
Секретарем Зборiв п. Левiт В.В.
Голосували по 1 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
Обрати Головою Зборiв п. Сбiтнєва В.I. та Секретарем Зборiв п. Левiт В.В.
2.По другому питанню Порядку денного:
Виступив п. Сбiтнєв В.I., який запропонував схвалити рiшення Генерального директора вiд 7 червня 2011 року щодо визначення 15 червня 2011 року датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на повiдомлення про проведення позачергових загальних зборах.
Голосували по 2 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Схвалити рiшення Генерального директора вiд 7 червня 2011 року щодо визначення 15 червня 2011 року датою складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на повiдомлення про проведення позачергових загальних зборах.
3.По третьому питанню Порядку денного:
Виступив п. Сбiтнєв В.I., який запропонував схвалити рiшення Генерального директора вiд 7 червня 2011 року про спiвучасть у заснуваннi Приватного акцiонерного товариства "Керама Експерт".
Голосували по 3 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Схвалити рiшення Генерального директора вiд 7 червня 2011 року про спiвучасть у заснуваннi Приватного акцiонерного товариства "Керама Експерт".
4.По четвертому питанню Порядку денного:
Виступив п. Сбiтнєв В.I., який запропонував схвалити рiшення Генерального директора вiд 7 червня 2011 року про пiдписку на 20% акцiй, випущених Приватним акцiонерним товариством "Керама Експерт".
Голосували по 4 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
Схвалити рiшення Генерального директора вiд 7 червня 2011 року про пiдписку на 20% акцiй, випущених Приватним акцiонерним товариством "Керама Експерт".
5. По п'ятому питанню Порядку денного:
Виступив п. Левiт В.В., який запропонував здiйснити пiдписку на акцiї додаткової емiсiї Приватного акцiонерного товариства "Керама Експерт" з тим, щоб Товариство зберегло 20% частку власностi на акцiї, випущенi Приватним акцiонерним товариством "Керама Експерт".
Голосували по 5 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Здiйснити пiдписку на таку кiлькiсть акцiй, яка необхiдна для збереження Товариством його 20% частки власностi на акцiї, випущенi Приватним акцiонерним товариством "Керама Експерт".
6. По шостому питанню Порядку денного:
Виступив п. Сбiтнєв В.I., який запропонував прийняти рiшення про пiдтвердження повноважень Генерального директора на вчинення всiх дiй необхiдних для створення Приватного акцiонерного товариства "Керама Експерт" та розмiщення (первинного та додаткового) ним акцiй.
Голосували по б питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
ВИРIШИЛИ:
Пiдтвердити повноваження Генерального директора на вчинення всiх дiй необхiдних для створення Приватного акцiонерного товариства "Керама Експерт" та розмiщення (первинного та додаткового) ним акцiй.
За вiдсутностi iнших питань для розгляду Зборiв, Збори були закритi. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

позачергові
29.04.2011
81.6230000
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв-акцiонер, який на день подання вимоги про скликання загальних зборiв є власником бiльш нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства-Левiт А.В. Порядок денний:
1.Обрання робочих органiв зборiв.
2.Обрання виконавчого органу Товариства.
3.Обрання Ревiзора Товариства.
4.Затвердження Положення про Ревiзора.
1 .По першому питанню Порядку денного
1.1.Обрати Головою Зборiв п. Сбiтнєва В.I. та Секретарем Зборiв п. Левiта В.В.
1.2.Обрати Лiчильну комiсiю в складi: п. Левiта A.B.
1.3.Порядок голосування - вiдкритий
Голосували по 1 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
2.По другому питанню Порядку денного:
Виступив п.Сбiтнєв В.I. який запропонував обрати одноособовий виконавчий орган - Генерального директора вiдповiдно до Статуту Товариства п. Левiт Вiктора Вiкторовича.
Iнших пропозицiй щодо кандидатури на посаду Генерального директора не надiйшло.
ВИРIШИЛИ:
1. Обрати п. Левiта Вiктора Вiкторовича Генеральним директором строком на 3 (три) роки з 29 квiтня 2011 р.
2.ЗатвердитиIсхвалити всi дiї, що були вчиненi та угоди i будь-якi iншi документи, що були укладенi та пiдписанi п. Левiтом Вiктором Вiкторовичем з 22 квiтня 2011 р. пiсля реєстрацiї нової назви Товариства до 29 квiтня 2011 року, дати його обрання на посаду Генерального директора.
3.Уповноважити п.Сбiтнєва В.I. пiдписати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором п. Левiтом Вiктором Вiкторовичем.
Голосували по 2 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
3. По третьому питанню Порядку денного:
Виступив п. Левiт В.В., який запропонував обрати Ревiзором Товариства п.Зелика Олега Семеновича.
Iнших пропозицiй щодо кандидатури Ревiзора не надiйшло. ВИРIШИЛИ:
1.Обрати Ревiзором Товариства п. Зелика Олега Семеновича строком на 3 (три) роки.
2.Уповноважити Генерального директора п. Левiта Вiктора Вiкторовича пiдписати договiр з Ревiзором п. Зеликом Олегом Семеновичем.
Голосували по 3 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
4. По четвертому питанню Порядку денного:
Виступив п.Левiт В.В., який запропонував затвердити Положення про Ревiзора Товариства.
ВИРIШИЛИ:
1. Затвердити Положення про Ревiзора Товариства
Голосували по 4 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
За вiдсутностi iнших питань для розгляду Зборiв, Збори були закритi.
ЦЕЙ ПРОТОКОЛ Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА" 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
24.03.2011
65.8354000
Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань до порядку денного-голова Наглядової ради.Порядок денний:
1.Обрання робочих органiв зборiв та лiчильної комiсiї .
2.Затвердження звiту Правлiння Товариства про результати господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
3.Затвердження висновку Ревiзiйної Комiсiї Товариства по рiчних звiту га балансу Товариства за 2010 рiк.
4.Про розподiл прибутку товариства та визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками роботи за 2010 рiк.
5.Затвердження строку, розмiру i порядку виплати дивiдендiв.
6.Затвердження бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2011 рiк.
7.Змiна найменування Товариства с Закритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство в зв'язку з приведенням його дiяльностi вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi
8.Внесення змiн до Статуту Товариства у тому числi пов'язаних зi змiною найменування шляхом викладення його у новiй редакцiї вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi.
1 .По першому питанню Порядку денного
1.1.Обрати Головою Зборiв п. Сбiтнєва Володимира Iвановича та Секретарем Зборiв п. Левiта Вiктора Вiкторовича. 1.2. Лiчильна комiсiя не обиралась.
Голосували по 1 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
2.По другому питанню Порядку денного:
Заслухавши та обсудивши звiт Генерального Директора Левiт В.В. про пiдсумки господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк, Збори зауважують, що виробнича дiяльнiсть Товариства у кар'єрi скiнчилась у 2009 роцi. Були реалiзованi залишки глини у кiлькостi 33 651 т. Товариство здало пiсля бiологiчної рекультивацiї останнi 21,5 га земель Дружкiвського району Ново-Швейцарського родовища.
Вiд реалiзацiї глини отриманий валовий прибуток у сумi 1 млн.692 тис. гривень. Iнший дохiд у 2010 р. становить 1 млн.848 тис. гри., а саме:
-вiд реалiзацiї основних фондiв (вантажних автомобiлей), здавання в оренду легкових автомобiлей - 101 тис. грн.;
-вiдсотки за депозитними валютними вкладами - 113 тис. грн.;
-вiд продажу та переоцiнки вiлюти на рахунках отриманий дохiд у сумi 47 тис. грн.;
-вiд продажу частки у статутному капiталi TOB iКерамiчнi маси Донбасуi - 337 тис. грн.;
-отримано дивiденди вiд TOB iТелерадiокомпанiя САТ-плюсi у сумi 250 гис.грн.
Адмiнiстративнi (накладнi) витрати у 2010 р. становили 2 млн. 301 тис.грн. В цiлому отриманий чистий прибуток у сумi 1млн.239 тис.грн. ВИРIШИЛИ:
1.Звiт Генерального директора Левiт В.В. про пiдсумки господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. затвердити.
2.Роботу колективу Товариства за 2010 р. визнати доброю.
3.Генеральному директору у вiдповiдностi до Положення про премiювання працi керiвникiв, фахiвцiв та робочого персоналу використати частину чистого прибутку Товариства у сумi 84 888 гривень для премiювання колективу.
Голосували по 2 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
З.По третьому питанню Порядку денного:
Заслухавши та обсудивши висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства та результати аудиторської перевiрки стосовно рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 р.
ВИРIШИЛИ:
1.Висновки Ревiзiйної комiсiї затвердити.
2.Результати аудиторської перевiрки за пiдсумками дiяльностi Товариства прийняти до вiдома.
Голосували по 3 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
4.По четвертому питанню Порядку денного:
Заслухавши i обсудивши iнформацiю Генерального Директора Товариства Левiт В.В. про розподiлення прибутку Товариства за пiдсумками роботи за 2010 р.
ВИРIШИЛИ:
1. Частину прибутку, отриманого Товариством за пiдсумками 2010 р. направити на:
премiювання робiтникiв Товариства 84 888 гривень.
Голосували по 4 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
5. ГIо п'ятому питанню Порядку денного:
Заслухавши iнформацiю Генерального Директора Товариства Левiт В.В. стосовно строку, розмiру та порядку виплати дивiдендiв,
ВИРIШИЛИ:
1.Рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2010 року не приймати.
2.Внести питання стосовно прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками 2010 року до порядку денного позачергових загальних зборiв.
Голосували по 5 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
6.ГIо шостому питанню Порядку денного:
Заслухавши та обсудивши iнформацiю Генерального Директора Товариства Левiт В.В. щодо бiзнес-плану та кошторису Товариства на 2011 р.
ВИРIШИЛИ:
1. Бiзнес-план та кошторис Товариства на 2011 р. затвердити.
Голосували по 6 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
7.По сьомому питанню Порядку денного:
Заслухавши повiдомлення Генерального директора Левiт В.В. ВИРIШИЛИ:
7.1. Змiнити найменування Товариства с Закритого акцiонерного товариства iЮЖНО-ОКТЯБРЬСЬКI ГЛИНИ iЮГi на Приватне акцiонерне товариство iУКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПАi в зв'язку з приведенням його дiяльностi вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi
Голосували по 7 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
8.По восьмому питанню Порядку денного:
Обговоривши проект Статуту Товариства
ВИРIШИЛИ:
8.1.Внести вiдповiднi змiни до Статуту Товариства у тому числi пов'язаних зi змiною найменування шляхом викладення його у новiй редакцiї вiдповiдно до Закону України iПро акцiонернi товаристваi.
8.2.Уповноважити Голову Зборiв п. Сбiтнєва В.I. та Секретаря Зборiв п. Левiта В.В. пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї.
8.3.Уповноважити Генерального директора Товариства Левiт Вiктора Вiкторовича пiдписати реєстрацiйну картку Форма № 3 та засвiдчити свiй пiдпис печаткою, органiзувати надання вiдповiдних документiв для проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв Товариства, замiни свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв у зв'язку зi змiною найменування Товариства та надати вiдповiдну довiренiсть на представлення iнтересiв Товариства при державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї та замiнi свiдоцтва.
Голосували по 8 питанню порядку денного:
За - 100 голосiв присутнiх на зборах (100 %) Проти - 0 голосiв (0 %) Утрималися - 0 голосiв (0 %)
Рiшення ухвалено одностайно.
За вiдсутностi iнших питань для розгляду Зборiв, Збори були закритi.
ЦЕЙ ПРОТОКОЛ Загальних Зборiв Акцiонерiв ЗАКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IОЖНО-ОКТЯБРЬСЬКI ГЛИНИ IОГ" . 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.