ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
На пiдприємствi ПрАТ "Українська керамiчна група" за звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу склало - 10 осiб, середньої чисельностi позаштатних працiвникiв - 5 осiб, якi працюють за сумiсництвом , чисельность працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - вiдсутнi. Фонд оплати працi в 2010 роцi склав -749321,13 грн.чисельнiсть складала - штатних працiвникiв-10 осiб, та 10 осiб,якi працювали за сумiсництвом.Скорочення чисельностi вiдбулось у зв'язку з тим, що потреба у спецiалiстах по закриттю родовища скiнчилась. Фонд оплати працi в 2011 роцi склав -873055,39грн. Фонд оплати працi збiльшився на 123734,26 грн.у порiвняннi з 2010роком.З працiвниками емiтента укладено колективний договiр.В колективному договорi передбачена форма оплати працi,при наявностi коштiв виплачувати заохочення.При прийняттi на роботу з працiвниками трудовi договори не укладаються. Готується наказ про прийом, в якому обумовлюється режим працi, оплата та iнше. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента. У звiтному перiодi на пiдприємствi проводилась кадрова полiтика, спрямована на забезпечення належного рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. Освiтнiй рiвень працiвникiв пiдприємства достатньо високий. Мають повну вищу освiту 8 працiвникiв, неповну та базову вищу освiту - 7. Це дозволяє ефективно використовувати кадровий потенцiал i, при потребi проводити заходи з пiдготовки кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї.На 2012 рiк планується розширити коло працiвникiв, якi володiють сумiжними професiями, що дасть змогу бiльш ефективнiше використовувати iснуючi кадри, новi методи пiдбору персоналу, проводити роботу щодо полiпшення якостi кадрового персоналу. У зв`язку з потребами виробництва на пiдприємствi постiйно проводиться робота щодо пошуку та пiдбору вiдповiдного персоналу. У вiддiлi кадрiв ведеться база даних, в якiй акумулюються данi щодо кандидатiв на вакантнi посади. При вивiльненнi вакансiй цi особи проходять спiвбесiди з ведучими фахiвцями пiдприємства i, якщо вiдповiдають вимогам, працевлаштовуються.Емiтент не має зобов'язань перед працiвниками вiдносно правочинiв, що стосуються можливостi придбання працiвниками акцiй емiтента та опцiонiв емiтента.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: