ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
1 2009 3 2
2 2010 1 0
3 2011 2 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія   Х  
Акціонери Х    
Реєстратор   Х  
Депозитарій   Х  
Інше (запишіть) нi  

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
   Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)   Х  
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% Х    

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
   Так Ні
Підняттям карток   Х  
Бюлетенями (таємне голосування)   Х  
Підняттям рук Х    
Інше (запишіть) нi  

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
   Так Ні
Реорганізація   Х  
Внесення змін до статуту товариства   Х  
Прийняття рішення про зміну типу товариства   Х  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   Х 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   Х  
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   Х  
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   Х  
Інше (запишіть) Схвалення рiшення Генерального директора вiд 7 червня 2011 року про спiвучасть у заснуваннi Приватного акцiонерного товариства "Керама Експерт".4.Схвалення рiшення Генерального директора вiд 7 червня 2011 року про пiдписку на 20% акцiй, випущених Приватним акцiонерним товариством "Керама Експерт".5.Пiдписка на акцiї додаткової емiсiї Приватного акцiонерного товариства "Керама Експерт".6. Пiдтвердження повноважень Генерального директора на вчинення всiх дiй необхiдних для створення Приватного акцiонерного товариства "Керама Експерт" та розмiщення (первинного та додаткового) ним акцiй.  
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні