ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Генеральний директор       Левiт Вiктор Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
01.11.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Українська керамiчна група"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22042269
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Донецька область
     Район 0
     Поштовий індекс 84100
     Населений пункт м.Слов'янськ
     Вулиця, будинок вул.Свободи,5
     Міжміський код, телефон та факс (0626)668820, (0626)668821
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2012
    Річна інформація опублікована у № 77 "Бюлетень.Цiннi папери України" 26.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація www.uaceramica.prat.ua 28.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)