ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про рух грошових коштів

$top_title"); $c++; } print_r(""); /*for($t=0;$t<2;$t++){ print_r(""); }*/ print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>  "); }else{ ?> X"); }elseif($ar[$i][3]==3&&($j==3||$j==5)){ print_r(""); }else{ */ $name="RK".$ar[$i][2]."_0$j"; $value=$ra[$db][$name]; print_r(""); // } } } print_r(""); } ?>
НадходженняВидаток
   X$value
Примітки:
Складання "Звiту про рух грошових коштiв", здiйснювалось згiдно П(С)БО 4 затвердженого наказом Мiнфiну України №87 вiд 31.03.1999р., та iнших положень. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi визначався шляхом коригування фiнансового результату вiд звичайної дiяльностi до оподаткування (прибуток -1885 тис.грн.) на суми надходжень та видаткiв: - покупцiв i замовникiв авансiв склало - 387тис.грн; -повернення авансiв-162 тис.грн.вiдсоткiв за депозитними рахунками вiд установ банкiв склало -1827 тис.грн; - продаж валюти- 4600 тис.грн. -витрачено на оплату товарiв (робiт, послуг) склало за 2011 рiк -6494 тис.грн; - витрати на оплату працi склало- 720 тис.грн; - витрати на вiдрядження склало -69 тис.грн; вiдрахування на соцiальнi заходи 340 тис.грн.; - зобов'язань з iнших податкiв i зборiв склало-175 тис.грн; - продаж валюти - 4601 тис. грн; -iншi надходження це повернення ссуди 1685 тис.грн.;- придбання фiнансових iнвестицiй на суму 1501 тис.грн. Залишок коштiв на початок року, що приведений у рядку 410 звiту про рух грошових коштiв (36905 тис.грн.) i на кiнець року, що приведений у рядку 430 звiту (33251 тис.грн.),. Вплив змiн на залишок коштiв склав-87 тис.грн..
Керiвник Левiт Вiктор Вiкторович
Головний бухгалтер Ковальова Наталiя Iванiвна