ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
Складання "Звiту про фiнансовi результати", здiйснювалось згiдно П(С)БО 3 затвердженого наказом Мiнфiну України №87 вiд 31.03.1999р., та iнших положень. Для заповнення роздiлу I Звiту за формою, передбаченою П(С)БО 3, за даними бухгалтерського облiку визначенi наступнi показники статей звiту: - у статтi "Iншi операцiйнi доходи" по рядку 060 вiдображенi доходи одержанi протягом поточного року та пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме дохiд вiд: реалiзацiї iноземної валюти; операцiйної курсової рiзниця, реалiзацiї оборотних активiв, операцiйної оренди активiв та банкiвськi вiдсотки. - у статтю "Адмiнiстративнi витрати" по рядку 070 звiту включенi адмiнiстративнi витрати поточного звiтного перiоду; - у статтi "Iншi операцiйнi витрати" по рядку 090 вiдображенi видатки отриманi протягом поточного року, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю пiдприємства, а саме: собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти; собiвартiсть реалiзацiї оборотних активiв; втрати вiд операцiйної курсової рiзницi; витрати вiд операцiйної оренди активiв; штрафи, благодiйнiсть; ПДВ, що не включається до податкового кредиту, тощо. У роздiлi II Звiту про фiнансовi результати вiдображена структура операцiйних витрат пiдприємства за вiдповiдними елементними яких зазнало пiдприємство протягом звiтного перiоду. Собiвартiсть реалiзованих товарiв, запасiв, iноземної валюти у цьому роздiлi не наводиться. Роздiл III Звiту про фiнансовi результати Товариства за 2011 рiк не заповнювався, тому що простi акцiї або потенцiйнi простi акцiї Товариства вiдкрито не реалiзуються на фондових бiржах, Товариство не перебуває у процесi випуску таких акцiй та не є учасником лiстингу.
Керiвник Левiт Вiктор Вiкторович
Головний бухгалтер Ковальова Наталiя Iванiвна