ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 4.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 77.000  X X
Усього зобов'язань X 81.000  X X


Опис: Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством поточних зобов'язань складає 81 тис.грн., якi оцiненi за сумою погашення. В БО поточнi зобов'язання вiдображаються лише пiсля одержання активу та у випадках безвiдмовного погодження про придбання активу. Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється згiдно П(С)БО-11 "Зобов'язання", затвердженим наказом МФУ вiд 31.01.2000 № 20 та власної облiкової полiтики. Складовими цих зобов'язань являються: поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхуванню - 12 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 27 тiс.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 10 тис.грн.Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 4 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання - 28 тис.грн.