ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  416.000  4210.000   0.000  0.000  416.000   4210.000
  - будівлі та споруди  59.000  1626.000  0.000  0.000  59.000   1626.000
  - машини та обладнання  20.000  495.000  0.000  0.000  20.000  495.000
  - транспортні засоби  335.000  1735.000  0.000  0.000  335.000  1735.000
  - інші  2.000  354.000  0.000  0.000  2.000  354.000
2. Невиробничого призначення:  2067.000  2067.000  0.000  0.000  2067.000  2067.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  2067.000  2067.000  0.000  0.000  2067.000  2067.000
Усього  2483.000  6277.000  0.000  0.000  2483.000  6277.000
Опис:  Термiн користування основними засобами виробничого i невиробничого призначення вiд 1 до 20 рокiв. Групи визначаються в залежностi вiд технiчного використання з наступними сроками використання: - будiвлi - 20 рокiв; - машини та обладнання - 5 рокiв; - транспортнi засоби - 5 рокiв; - iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки; - iншi основнi засоби - 12 рокiв. Умови користування основними засобами - вiдповiдно до виробничих потреб товариства., ступiнь використання - 100%. .
Ступiнь зносу на початок 2011 року I Ступiнь зносу на кiнець 2011 року. Основних засобiв: 53,0%I16%. У тому числi: машини та обладнання: 77%I17%; будинки та споруди: 41%I5%; транспортнi засоби: 52%I26%. Емiтент спецiалiзується на здачi в оренду нерухомостi. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 2942 тис. грн., у тому чiслi вартiсть земельної дiлянки невиробничого призначення становить 2067 тис. грн. Вартiсть земельної дiлянки не амортизується згiдно з п.22 ПСБУ 7iОсновнi засобиi. Нараховано зносу 459 тис. грн. Ступiнь використання невиробничого призначення вiдсутня, тому що основнi засоби невиробничого призначення не приймають участi у виробничому процесi. Амортизацiя, яка була нарахована за 2011 рiк в сумi 326 тис. грн. вiднесена на фiнансовi результати. Первiсна вартiсть на кiнець року становить 7062 тис. грн., а також МНМА становлять 32 тис. грн., Нараховано зносу МНМА у сумi 32 тис. грн., або 100% вiд первiсної вартостi МНМА. Ступiнь зносу виробничих основних засобiв на кiнець року склала 16% вiд первiсної вартостi.обмежень на використання основних засобiв немає. Першопочаткова вартiсть основних засобiв збiльшилась на 4120 тис. грн. у порiвняннi з попереднiм роком. Було введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 4120 тис. грн. Нараховано за рiк амортизацiї 326 тис. грн. Залишкова вартiсть на кiнець року основних засобiв виробничого призначення складає 4210 тис. грн., невиробничого призначення - 2067 тис. грн. У 2011 роцi вiдбулося значне збiльшення основних засобiв- придбання нерухомостi, iї капiтальний ремонт, придбання офiсного обладнання, меблiв,оргтехнiки, легкових автомобiлiв.
Станом на 31.12.2011р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має, - оформлених у заставу основних засобiв не має.У податковiй заставi не знаходяться.Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2011 роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 жовтня 2011р. (наказ № 01I10I2012 вiд 01.10.2011р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї") Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
73059.000 73536.000
1165.000 1165.000
1165.000 1165.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiвI
Висновок Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (73059тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (1165 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.