ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ЗАТ "Южно -Октябрьськi глини "ЮГ" засновано в 1993 р.як глинодобувне пiдприємство.Пiдприємство спецiалiзувалось на видобутку i поставках високоякiсних глин,що залягають у Донецькiй областi.У 2009 р.видобуток глини закiнчився у зв'язку з закiнченням розробки родовища. Пiдприємство змiнiло види дiяльностi, основними видами є здавання в оренду власного нерухомого майна, управлiння пiдприємствами.У вiдповiдности до Закону України "Про акцiонернi товариства", на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ "Южно -Октябрьськi глини "ЮГ"в нашiй дiяльностi вiдбулися наступнi змiни: 1.Статут Товариства викладено в новiй редакцiї i найменування Закритого акцiонерного товариства "Южно -Октябрьськi глини "ЮГ"змiнено на Приватне Акцiонерне Товариство "Українська керамiчна група" з 29 квiтня 2011р. 2. Генеральний директор товариства - Левiт Вiктор Вiкторович. 3. Згiдно зi ст. 1.2. Статуту, ПрАТ "Українська керамiчна група" є правонаступником ЗАТ "Южно-Октябрьськi глини "ЮГ" ( iдентифiкацiйний код 22042269) i всi договори, укладенi з ЗАТ "Южно-Октябрьскi глини "ЮГ" є чинними.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Вищим органом управлiння Товариством є загальнi збори акцiонерiв. Контроль за роботою Товариства мiж загальними зборами здiйснює Ревiзор. Оперативне управлiння Товариством здiйснюєвиконавчий орган товариства - Генеральний директор. Товариство має наступнi пiдроздiли: - Керiвництво та Апарат при керiвництвi - 3 чол.; - Вiддiл кадрiв - 1 чол.; - Планово - економiчний вiддiл -1 чол.; - Бухгалтерiя - 2 чол.; - Вiддiл постачання,експлуатацiї та ремонту технiки,приладiв - 8 чол.. Змiн в органiзацiйнiй структурi, у порiвняннi з 2010р., не вiдбувалось. Фiлiй, дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй третiх осiб щодо реорганiзайiї товариства протягом року не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Генеральним директором Товариства видано наказ вiд 03.01.2011 р. № 1-фiн "Про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкової полiтики пiдприємства" У вiдповiдностi до Закону України вiд 16.07.1999 року за № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк й фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку на пiдприємствi впроваджено наступне.1. Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi покласти на бухгалтерську службу пiдприємства на чолi з головним бухгалтером.2. При вiдображеннi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовувати норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.За вiдсутностi необхiдних норм у вiтчизняних П(С)БО застосовувати аналогiчнi норми системи мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi МСБО - МСФЗ (IAS-IFRS) на пiдставi того, що нацiональнi стандарти не можуть суперечити мiжнародним.Застосовувати План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї дозволити головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв. 3. Застосовувати журнально-ордерну систему облiку. Технологiя обробки облiкової iнформацiї - iз застосуванням автоматизованої системи бухгалтерського облiку "1С : Бухгалтерiя 6.0".4. Данi регiстрiв облiку майна пiдприємства, iнших облiкових регiстрiв i додаткових довiдок вiдображати в оборотно-сальдовiй вiдомостi за звiтний перiод пiдприємства, що є пiдставою для складання фiнансової звiтностi. 5. Органiзувати аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей: - у бухгалтерiї- у вiдомостях облiку залишкiв матерiалiв у кiлькiсно-сумарному виразi; 6. Вести податковий облiк вiдповiдно до законодавства України. Вiдповiдальнi за формування регiстрiв податкового облiку - головний бухгалтер.7. Вiдповiдальнiсть за збереженням бухгалтерських документiв в поточному дiло виробництвi покладається на головного бухгалтера.8. Працiвникам, якi оформляють первиннi бухгалтерськi документи, дотримуватись порядку їх заповнення вiдповiдно до вимог головного бухгалтера. У разi несвоєчасного складання первинних бухгалтерських документiв, недостовiрного вiдображення в них даних чи оформлення з порушенням законодавчих та нормативних вимог зазначенi працiвники притягуються до дисциплiнарної, адмiнiстративної та iншої вiдповiдальностi згiдно iз законодавством України.9. Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi проводити обов'язкову iнвентаризацiю активiв та зобов'язань пiдприємства - не пiзнiше 01 жовтня звiтного року. Крiм того, проводити обов'язкову iнвентаризацiю у разi змiни матерiально вiдповiдальної особи и встановленнi фактiв розкрадань. Для проведення iнвентаризацiї створити постiйно дiючу комiсiю, яка затверджується наказов по пiдприємству. 10. Провадити один раз на рiк ревiзiю каси iз оформленням результатiв ревiзiї актом. 11. Установити межу суттєвостi для :- окремих об'єктiв облiку, що належать до активiв, зобов'язань та власного капiталу пiдприємства - 3% пiдсумку всiх активiв, зобов'язань та власного капiталу вiдповiдно;- окремих видiв доходiв i витрат- 1% чистого прибутку (збитку) пiдприємства;- проведення переоцiнки або зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв - вiдхилення залишкової вартостi вiд їхньої справедливої вартостi у розмiрi 10% такого вiдхилення;- визначення подiбних активiв - рiзниця мiж справедливою вартiстю об'єктiв обмiну не повинна перевищувати 10%; - статей фiнансової звiтностi - у розмiрi 1.000,0 грн. 12. Для визнання основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв (далi- основнi засоби) i нематерiальних активiв такими, визначення строку корисного використання об'єктiв та вибору методу нарахування амортизацiї створити постiйно дiючу експертну технiчну комiсiю . Об'єкт основних засобiв, справедлива вартiсть якого пiддається достовiрнiй оцiнцi, пiдлягає облiку за переоцiненою величиною, рiвною його справедливiй вартостi на дату переоцiнки, за вирахуванням будь-якої накопиченої згодом амортизацiї i будь-яких накопичених згодом збиткiв вiд знецiнення. Переоцiнки повиннi проводитися з достатньою регулярнiстю (принаймнi, 1 раз на 3 роки) щоб уникнути iстотної вiдмiнностi балансової вартостi вiд тiєї, яка визначається при використаннi справедливої вартостi на звiтну дату. Якщо балансова сума активу пiдвищується в результатi переоцiнки, то це збiльшення повинне вiдбиватися безпосередньо в капiталi пiд заголовком "прирiст вiд переоцiнки". Проте, це збiльшення пiдлягає визнанню в прибутку або збитку в тiй мiрi, в якiй воно реверсує збиток вiд переоцiнки по тому ж активу, ранiше визнаний в прибутку або збитку.Якщо балансова вартiсть активу зменшилася в результатi переоцiнки, то таке зменшення пiдлягає визнанню в прибутку або збитку. Проте, збиток вiд переоцiнки повинен дебетуватися безпосередньо на капiтал пiд заголовком "прирiст вiд переоцiнки" за наявностi будь-якого кредитового сальдо в приростi вiд переоцiнки вiдносно того ж самого активу.
Здiйснювати переоцiнку нематерiальних активiв за справедливою вартiстю на дату балансу тих НМА, щодо яких iснує активний ринок.14. Вважати матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю менше 1000 грн. iншими необоротними матерiальними активами. 15. Застосовувати при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв методи амортизацiї :- об'єктiв основних засобiв - прямолiнiйний метод;
- малоцiнних необоротних матерiальних активiв та бiблiотечних фондiв - у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв;
- iнших необоротних матерiальних активiв - у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв;; - нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод. 16. Застосовувати такi методи оцiнки запасiв при вiдпуску їх продажу чи iншому вибуттi: -середньозваженої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв - реалiзацiї продукцiї; - iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв - при продажу активiв.17. Суму резерву сумнiвних боргiв формувати виходячи з класифiкацiї дебiторської заборгованностi. 18. Проводити щомiсячно резервування коштiв на забезпечення оплати вiдпусток; виплати винагороди персоналу за результатами року (бонус); витрат на проведення аудиту фiнансової звiтностi. Резервування коштiв на забезпечення додаткового пенсiйного забезпечення, забезпечення гарантiйних зобовiязань - не проводити. 19. Фiнансовi iнвестицiї непов'язаним сторонам вiдображати на дату балансу за справедливою вартiстю. 20. Оцiнку ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт). 22. Для перерахунку доходiв, витрат i руху грошових коштiв середньозважений валютний курс не застосовувати.27. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера пiдприємства.
Текст аудиторського висновку 1.Адресат.
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва Приватного акцiонерного товариства "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА", фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондовому ринку при розкриттi рiчної iнформацiї емiтентом.
2.Вступний параграф

2.1.Основнi вiдомостi про емiтента

Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА" (далi Товариство)
Код за ЄДРПОУ 22042269
Мiсцезнаходження 84100 Донецька обл.,м.Слов'янськ,вул.Свободи, 5
Дата державної реєстрацiї 28 жовтня 1993року
Мiсце проведення державної реєстрацiї Виконавчий комiтет Слов'янської мiської Ради народних депутатiв

2.2 Опис аудиторської перевiрки
Аудит фiнансової звiтностi проведено згiдно iз вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА) мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням аудиторської палати України № 122I2 вiд 31.03.2011 р., в тому числi МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
При заключеннi договору з Товариством на проведення аудиту розмiр суттєвостi помилки (невiдповiдностi даних бухгалтерського облiку даним фiнансової звiтностi) не узгоджувався. Керуючись вимогами Мiжнародного стандарту аудиту 320"Суттєвiсть при плануваннi та проведеннi аудиту" при аудиторськiй перевiрцi розмiр суттєвостi помилки визначався виходячи з професiйного судження аудитора стосовно дiй i операцiй, якi можуть призвести до суттєвих помилок та перекручень фiнансової звiтностi i впливати на економiчнi рiшення користувачiв цiєї звiтностi.
Пiд час виконання робiт за договором, Аудитором був використаний принцип вибiркової перевiрки iнформацiї. Пiд час перевiрки приймалися до уваги тiльки iстотнi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Нами проводилась вибiркова перевiрка Головної книги, журналiв-ордерiв та реєстрiв аналiтичного облiку.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi у наслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального подання фiнансової звiтностi.
Згiдно з Мiжнародним стандартом аудиту 200 .Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту метою аудиту повного комплекту фiнансового звiту Товариства є пiдвищення ступеня довiри визначених користувачiв до фiнансовою звiтностi, що досягається наданням аудитору можливостi висловити свою думку стосовно того, чи вiдповiдає пiдготовлений фiнансовий звiт у суттєвих аспектах зазначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Аудиторський висновок складено вiдповiдно до статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 N 122I2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв", та з урахуванням вимог Рiшення ДКЦПФ № 1360 вiд 29.09.2011 р. "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики).
2.3. Опис важливих аспектiв облiкової полiтики.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Облiкова полiтика Товариства базується на П(С)БО в Українi та затверджена наказом № 1-п вiд 03.01.2011 р. Важливi аспекти облiкової полiтики Товариства:
- первiсну оцiнку об'єктiв основних засобiв здiйснювати з урахуванням фактичних витрат на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв для цiлей амортизацiї прийняти рiвну нулю. Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснювати iз застосуванням прямолiнiйного методу;
- вартiсний критерiй вiднесення необоротних матерiальних активiв до складу малоцiнних встановлено на рiвнi 1000 грн. Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних вiдбувається у розмiрi 100 % їх вартостi об'єкта в першому мiсяцi його використання. Аналiтичний облiк основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, незавершеного будiвництва вести по кожному iнвентарному об'єкту;
- Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв для цiлей амортизацiї прийняти рiвну нулю. Амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати iз застосуванням прямолiнiйного методу;
- Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на баланс Пiдприємства по їхнiй фактичнiй собiвартостi, що визначається виходячи з витрат на їхнє придбання або виготовлення. При вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої вартостi. На дату балансу вiдображати запаси за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважати кожне їхнє найменування або однорiдну групу;
- Метод визначення величини резерву сумнiвних боргiв - застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi за яким величина резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв;
- Рiшення про створення щомiсячного резерву на забезпечення оплати вiдпусток працiвникiв, а також узгодження вiдсоткiв для його формування фiксується окремим розпорядженням. Резервування коштiв на забезпечення додаткового пенсiйного забезпечення, забезпечення гарантiйних зобов'язань - не проводити.
- Розраховувати вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання тiльки в рiчнiй фiнансовiй звiтностi станом на 31 грудня звiтного року.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства станом на кiнець останнього дня звiтного року.

2.4. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї. Пiд час аудиту було перевiрено повний комплект фiнансової звiтностi у складi:
Баланс пiдприємства, Форму №1 станом на 31.12.2011 року.
Звiт про фiнансовi результати, Форму № 2 за 2011 рiк.
Звiт про рух грошових коштiв, Форму № 3 за 2011 рiк.
Звiт про власний капiтал, Форму № 4 за 2011 рiк.
Примiтки до фiнансової звiтностi, Форму № 5 за 2011 рiк.
Головну книгу за 2011 рiк.
Журнали , ордери за 2011 рiк.
Вiдомостi аналiтичного облiку за 2011 рiк.
Первиннi документи за 2011 рiк (вибiрково).
До аудиторської перевiрки також надавались: Статут Товариства, довiдка статистики про включення до ЄДРПОУ, Свiдоцтво про державну реєстрацiю, наказ "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства", документи, що висвiтлюють важливi аспекти облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi, наказ щодо проведення рiчної iнвентаризацiї № 8-п вiд 01.10.2011 р. станом на 01 жовтня 2011 р., Заключний Акт за пiдсумками рiчної iнвентаризацiї за 2011 р вiд 01.10.2011 р., зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв станом на 02 квiтня 2012 р., тощо.

3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); стан корпоративного управлiння у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, на розкриття умовних активiв та зобов'язань на звiтну дату, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються в фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.

4. Вiдповiдальнiсть аудитора.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi у наслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Тобто Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 iВiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностii.

5. Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi.
МСА 705"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" розглядає вiдповiдальнiсть аудитора за надання вiдповiдного звiту за обставин, якщо формуючи думку згiдно з МСА 700 "Формулювання думки та подання звiту щодо фiнансової звiтностi", аудитор доходить висновку про необхiднiсть модифiкацiї аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi. Аудиторськi докази, отриманi Аудитором є достатнiми та прийнятними для формування пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
До модифiкацiї думки аудитора призвело наступне:
Аудитор не приймав участь в спостереженнi за проведенням iнвентаризацiї оборотних, необоротних активiв та зобов'язань, оскiльки договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi укладено пiсля її проведення, тому не має змоги отримати достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для обгрунтування думки щодо цих статей. На пiдприємствi iнвентаризацiю виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Тому аудитор доходить висновку, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

5.1. Загальний висновок аудитора (умовно - позитивний).
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обгрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту.
Також були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 570 "Безперервнiсть" аби визначити достатнiсть розкриття iнформацiї, завдяки якiй користувач звiтностi має можливiсть визначитись щодо того, чи суб'єкт господарювання може бути не в змозi продовжувати реалiзовувати свої активи та погашати зобов'язання в звичайному ходi бiзнесу.
Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi ПрАТ "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА", яка включає Баланс станом на 31.12.2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв та звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана Товариством для пiдготовки фiнансових звiтiв визначається Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку П(С)БО, що базуються на Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
Аудиторська фiрма "АудиконД" за результатами перевiрки, з урахуванням вищевикладеного, висловлює умовно-позитивну думку щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА" станом на 31.12.2011 р., тому що вважає, що за винятком зауважень, освiтлених у висновку та коригувань (при наявностi таких), що мали б виявитися необхiдними, якби ми змогли перевiрити, зокрема, наявнiсть товарно-матерiальних запасiв, фiнансова звiтнiсть в цiлому пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку, вiрогiдно i повно вiдбиває у всiх iстотних аспектах реальний склад активiв i пасивiв суб'єкта, що перевiрявся, дає достовiрне i повне уявлення про фактичне фiнансове положення Приватного акцiонерного товариства "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА" станом на 31 грудня 2011 року, а також вiдповiдає нормативним документам України по бухгалтерському облiку i звiтностi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi України та Концептуальнiй основi пiдготовки та представлення фiнансової звiтностi, передбаченiй Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV, нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку П(С)БО, що базуються на Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових оцiнок. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Товариства.

6. Iнша допомiжна iнформацiя
6.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 73.059 тис. грн. Статутний капiтал складає 1.165 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 71.894 тис. грн.
Аудитори зауважують, що вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу та що вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України Товариством дотримуються.

6.2 Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подасться до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю у вiдповiдностi з МСА 720 Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть.
В результатi проведення аудиторських процедур було отримано достатньо пiдтверджень щодо виникненнi iстотних подiй, якi протягом 2011 року вiдбулись у Товариста:
- прийняття Статуту товариства у новiй редакцiї у зв'язку iз необхiднiстю приведення Статуту у вiдповiднiсть до вимог дiючого законодавства, зокрема ЗУ "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. №514-VI, було змiнено найменування товариства iз Закритого акцiонерного товариства на Приватне (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 1 вiд 24.03.2011 р.). Змiни у складi посадових осiб протягом 2011 року не вiдбувалося.
Окрiм того, протягом 2011 р. було проведено позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства, на яких було прийнято рiшення про :
- Обрання органу Товариства; обрання ревiзора Товариства; затвердження Положення про ревiзора Товариства (протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 2 вiд 29.04.2011 р.);
- Спiвучасть у заснуваннi Приватного акцiонерного товариства та пiдписку на 20% його акцiй (протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 3 вiд 01.07.2011 р.);
Запровадженi аудиторськi процедури не виявили iнших фактiв або подiй, якi вiдбулися у Товариствi протягом звiтного року або пiсля 31.12.2011 року, але до дати складання аудиторського висновку, та могли б вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

На нашу думку:
- iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" Товариством не оприлюднювалась в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi, оскiльки на момент їх здiйснення цього не вимагало законодавство;
- аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що повна фiнансова звiтнiсть Товариства була суттєво викривлена у зв'язку iз подачею до комiсiї iншої, нiж описана вище, iнформацiї, що розкривається та оприлюднюється емiтентом цiнних паперiв згiдно норм дiючого законодавства.
6.3. Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2010 р. складає 73.630 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам складає 7.363 тис. грн.
Аудитор виконав процедури перевiрки на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог щодо виконання значних правочинiв та дiйшов висновку :
На нашу думку:
Товариство в 2011 р. вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не здiйснювало значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).

6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
Формування складу органiв корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно до статтi 7 Статуту Товариства затвердженого загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 24.03.2011 р.) та зареєстрованого 21.04.2011 р. Виконавчим комiтетом Слов'янської мiської ради.
Протягом звiтного перiоду а акцiонерному товариствi працювали наступнi органи управлiння:
Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства;
Генеральний Директор - одноосiбний виконавчий орган Товариства;
Ревiзор.
Правовий статус, порядок пiдготовки, скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, а також прийняття ними рiшень закрiплено в статтi 8 Статуту Товариства.
Правовий статус, склад, строк повноважень та органiзацiя роботи Ревiзора, а також права, обов'язки та вiдповiдальнiсть Ревiзора Товариства закрiплено в ст.11 Статуту Товариства
Вiдповiдно до п.11.1 ст.11 Статуту Товариства Ревiзора обирають Загальними зборами акцiонерiв строком до дати проведення наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв, що вiдповiдає вимогам ст. 33 Закону про акцiонернi товариства щодо виключної компетенцiї загальних зборiв. Ревiзора Товариства обрано на позачергових загальних зборах акцiонерiв (протокол загальних зборiв акцiонерiв № 2 вiд 29.04.2011 р.).
Вiдповiдно до ст.9 Статуту Товариства Наглядова рада не створюється, що вiдповiдає вимогам ст. 55 Закону України "Про акцiонернi товариства", а всi повноваження, що вiднесенi законодавством до компетенцiї Наглядової ради, виконуються у Товариства загальними зборами.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений вимогами ст.32 Закону України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня, наступного за звiтним роком. У звiтному роцi, 24 березня 2011 р. вiдбулися черговi загальнi збори за 2010 рiк.
Також у звiтному роцi, 29 квiтня 2011 р. та 01 липня 2011 р., було проведено позачерговi загальнi збори акцiонерiв.
Згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Товариство може прийняти рiшення щодо запровадження посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту).
Товариство у встановленому порядку має право також обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами таIабо iнвесторами. Однак, загальнi збори акцiонерного товариства не обирали корпоративного секретаря та не прийняли рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора. Функцiї корпоративного секретаря виконує Генеральний директор Товариства, а функцiї внутрiшнього аудитора в Товариствi виконує Ревiзор.
Аудитор, розглянувши стан внутрiшнього контролю, вважає за необхiдне зазначити що система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль.
Керiвництво Товариства в повнiй мiрi розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Оцiнюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариствi. Систему внутрiшнього контролю можна вважати достатньою.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" на нашу думку:
1. Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.
2. Наведена у рiчному звiтi iIнформацiя про стан корпоративного управлiнняi повно та достовiрно розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
3. Система внутрiшнього контролю на Пiдприємствi створена, та дiє.

6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 355 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Директор, як одноосiбний виконавчий орган Товариства.
На нашу думку:
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства чи помилки.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Пiдприємство здає в оренду нерухомiсть, також планує придбання нових об'єктiв нерухомостi для збiльшення об'ємiв виручки. Також планує розмiщувати вiльнi кошти на депозитних рахунках для отримання доходу вiд банковських вiдсоткiв.Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, несплатами за одержанi послуги, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом роботи зi споживачами на умовах передплати.Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: системне вивчення коньюктури ринку; рацiональна цiнова полiтика; вдала реклама.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв Товариства у зв'язку з фiзичним зносом технiки, а також закiнченням розробки карьеру по видобутку глини вогнетривкої ( закiнчились запаси сировини) автомобiлi легковi,грузовi,навантажувачi,бульдозери,гiдравлiчнi екскаватори, якi працювали в кар'єрах,були проданi покупцям.Придбались трансортнi засоби -легковi автомобiлi новi , також придбана була нерухомiсть - нежитлове примiщення, примiщення офiсу, був проведений капiтальний ремонт примiщень для здачi в оренду.Обновлювалась комп'ютерна технiка, придбана мебiль та обладнання для примiщення офiсу.Спосiб фiнансування i за рахунок власних коштiв. Емiтент спецiалiзується на здачi в оренду нерухомостi . Було введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 4120 тис. грн. тис. У 2011 роцi вiдбулося значне збiльшення основних засобiв- придбання нерухомостi-, iї капiтальний ремонт, придбання офiсного обладнання, меблiв,оргтехнiки, легкових автомобiлiв. Станом на 31.12.2011р.: - основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, не має, - оформлених у заставу основних засобiв не має.У податковiй заставi не знаходяться.Цiлiснi майновi комплекси товариством не орендуються. Утрачених внаслiдок надзвичайних подiй у 2011 роцi основних засобiв не має. Iнвентаризацiя об'єктiв основних засобiв проводилась на пiдприємствi станом на 1 жовтня 2011р. (наказ № 01I10I2012 вiд 01.10.2011р. "Про проведення рiчної iнвентаризацiї") Надлишкiв та нестач основних засобiв не виявлено
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення До складу основних засобiв входять нерухоме майно, транспортнi засоби, земельний учасотк, обладнання,iнвентарь. В бухгалтерському звiтi основнi засоби, їх рух враховується за вартiстю, пiдтвердженою первинними документами вiдповiдно до вимог законодавства з бухгалтерського облiку. Порядок нарахування зносу (амортизацiї) основних засобiв, який визначається прямолiнейним методом, i вiднесення його на витрати вiдповiдають чинному законодавству України. Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв вiдповiдаї до П(С)БО №7 "Основнi засоби", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.2000р. Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами 20рокiв, машинами i обладнанням - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-8 рокiв. .Ступiнь зносу на початок 2011 року I Ступiнь зносу на кiнець 2011 року. Основних засобiв: 53,0%I16%. У тому числi: машини та обладнання: 77%I17%; будинки та споруди: 41%I5%; транспортнi засоби: 52%I26%. Ступiнь використання невиробничого призначення вiдсутня, тому що основнi засоби невиробничого призначення не приймають участi у виробничому процесi. Ступiнь зносу виробничих основних засобiв на кiнець року склала 16% вiд первiсної вартостi.Обмежень на використання основних засобiв немає. Було введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 4120 тис. грн. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходження основних засобiв згiдно реєстрацiйних документiв. Використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв не спостерiгається. Планiв капiтального будiвництва у товариствi не має.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттевим її загальноекономiчнi (рiзка змiна у законодавствi у сферi оподаткування, iнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у сферi дiяльностi товариства, рiзке коливання цiн на енергоносiї, паливо та запчастини). Ризик лiквiдностi пов'язаний з можливою затримкою реалiзацiї товарiв, робiт та послуг на ринку. Фiнансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабiльнiстю або банкрутством. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своеї дiяльностi - хеджирування- використання механiзмiв закриплення договiрних умов у стосунках партнерiв на прогнозний перiод з метою пiдстраховки обох сторiн, що домовляються, вiд негативних змiн у кон'юктурi ринку в майбутньому. На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї немає.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiї за порушення законодавства не вiдбувалось.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних обiгових коштах. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби емiтента. Одним iз шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду Товариство немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Емiтент плануе здiйснювати заходи, направленi на розширення перелiку клiентiв, полiпшення фiнансового стану. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн. Планiв по реконструкцiї не має.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiджень та розробок у звiтному роцi товариство не здiйснювало.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У пiдприємства вiдсутнi судовi справи
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі У звiтному роцi податковими пiльгами Товариство не користувалось; викуп власних акцiй не здiйснювало; державних замовлень не мало; не входить до будь-яких об'єднань, асоцiацiй, корпорацiй, концернiв; процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй чи iнших цiнних паперiв не випускало; обмежень на майно немає. Товариство має можливiсть сплачувати всi свої поточнi зобов'язання та поширювати свою дiяльнiсть. Товариство має достатньо ресурсiв, якi можна використати на погашення поточних зобов'язань, на поширення своєї дiяльностi. Грошових коштiв достатньо для погашення своєї короткострокової заборгованостi. Товариство забезпечене власними оборотними коштами. Для фiнансування поточної дiяльностi використовується власний капiтал. Товариство має високу маневренiсть власного капiталу.Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України iСтатутний капiтал акцiонерного товаристваi, зокрема п. 3 iЯкщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiїi. Вартiсть чистих активiв акцiонерного Товариства станом на 31.12.2011 р. складає 73.059 тис. грн. Статутний капiтал складає 1.165 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 71.894 тис. грн.Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу та що вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України Товариством дотримуються. Товариство платоспроможне, незначно залежне вiд залучених коштiв, фiнансовий стан Товариства стiйкий.