ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Представництво "Бейкер i Макензi - Сi Ай Ес,Лiмiтед"
Організаційно-правова форма  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  26080054
Місцезнаходження  Україна, , немає, 01054, м.Київ, вул.Воровського,24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  немає
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  немає
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон  (044)590-01-01
Факс  (044)590-01-00
Вид діяльності  Надання юридичних послуг
Опис  Представництво надає юридичнi послуги стосовно рiзних питань цивiльного, корпоративного та податкового законодавства, пов'язаних з господарською дiяльнiстю.
 
Найменування  Пiвнiчно-Донецька Фiлiя АТ "Українська пожежна страхова компанiя"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35472029
Місцезнаходження  Україна, Донецька область, немає, 84100, м.Слов'янськ, вул.Свободи,6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ 584497
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.06.2011
Міжміський код та телефон  (0626)664077
Факс  (0626)664077
Вид діяльності  Добровiльнi та обов'язковi види страхування
Опис  Страхування транспортних засобiв
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "IНГО Україна"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  16285602
Місцезнаходження  Україна, , немає, 01054, м.Київ, вул.Воровського,33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  299439
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа  01.02.2007
Міжміський код та телефон  (044) 490-27-44
Факс  (044) 490-27-48
Вид діяльності  Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Опис  Страхування транспортних засобiв
 
Найменування  Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "АудиконД"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  31205479
Місцезнаходження  Україна, Донецька область, немає, 84121, м.Слов'янськ, пров.Виноградний,9I29
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво № 2464
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (0626)236295
Факс  (0626)236295
Вид діяльності  Аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Аудиторська фiрма здiйснює аудит фiнансових звiтiв Товариства за 2011 рiк, що складенi вiдповiдно до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Наказами Мiнiстерства фiнансiв України.
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство ""Корпоративний та Iнвестицiйний Банк Кредi Агрiколь"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  19357443
Місцезнаходження  Україна, , немає, 01034, м.Київ, вул. Володимирська,23-а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 520529
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  06.04.2010
Міжміський код та телефон  (044)490-14-00
Факс  (044)490-14-04
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку цiнних паперiв.Банкiвськi послуги юридичним та фiзичним особам
Опис  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв. Банк надає послуги з вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах.
 
Найменування  Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма  Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  35917889
Місцезнаходження  Україна, , немає, 04107, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7- г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  серiя АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя цiнних з паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.11.2009
Міжміський код та телефон  (044) 585-42-40, 585-42-42
Факс  (044) 585-42-40
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  ВДЦП надає емiтенту послуги з ведення реєстру власникiв його iменних цiнних паперiв та iншi депозитарнi послуги.