ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Особлива інформація на 12.04.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

112.04.201715000.00089247.40016.807
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв вiд 12.04.2017 року прийнято рiшення (протокол №2 вiд 12.04.2017р.) про попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства Левiту В.В. на вчинення наступного значного правочину: придбання та продаж нерухомого майна. Гранична сукупна вартiсть правочину - 15000,0 тис.грн., що становить 16,80721% вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (89247,4 тис.грн.). Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 8 380 штук, кiлькiсть акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 6280 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 6280 голосiв (100%) присутнiх на зборах, "проти" - немає, "утримались" - немає.