ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 19.04.2017

Особлива інформація на 12.04.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Левiт Вiктор Вiкторович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА КЕРАМIЧНА ГРУПА"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 84100, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул.Свободи, 5
4. Код за ЄДРПОУ 22042269
5. Міжміський код та телефон, факс (0626)668820, (0626)668821
6. Електронна поштова адреса kovaleva@clays.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

13.04.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№74, Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

19.04.2017

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.uaceramica.prat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

19.04.2017

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}