ПрАТ «Українська Керамічна Група»

Код за ЄДРПОУ: 22042269
Телефон: 0626 66 88 20
e-mail: office@uaceramica.com.ua
Юридична адреса: 84100, Донецька область, м.Слов’янськ, вул. Свободи, буд.5
 
Дата розміщення: 13.01.2017

Особлива інформація на 10.01.2017

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

N з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

110.01.201757456.65084834.30067.728
Зміст інформації:
10.01.2017 року Позачерговими загальними зборами акцiонерiв було прийняте рiшення про надання згоди Товариству на отримання позики вiд акцiонера-нерезидента World Ceramic Investments B.V. (мiсцезнаходження - Нiдерланди, Амстердам,1097 JB Prins Bernhardolein 200), який володiє 33,687350% акцiй Товариства. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 2 млн. євро, що на дату складання iнформацiї дорiвнює 57 456,65 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2015 рiк) дорiвнює 84 834,3 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 67,72809%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 8380. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 6 280 (74,940332%). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували за та проти прийняття рiшення -Рiшення було прийняте 3 457 голосiв (100% голосiв незацiкавлених акцiонерiв, якi були присутнi на зборах). Довiдково: звiтнiсть за 2016 рiк не складено на дату прийняття рiшення.